Агроекология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

АГРОЕКОЛОГ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621140

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Агроекология

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6211401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

„Агроекология“ – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на основните закономерности в агроекологията и подходите за управление на земите.
Основни дейности – Агроекологът в своята професионална дейност анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултата от стопанската дейност на човека, установява степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите и почвите.
Отговорности и задължения – Агроекологът е задължен да съдейства за опазване чистотата на природата, за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.
Възможно работно време – Работното време на агроеколога е със стандартна продължителност.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Агроекологът трябва да спазва правилата за безопасност на труда, санитарно-хигиенните и международните стандарти.
Полезна информация –http://www.fermer.bg/ – Линк към статии за агроекология
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Агроекологът упражнява дейността си в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси (почви, вода, животни и растения), в общински и областни служби „Съвети в земеделието”.
Възможности за допълнителни придобивки – Агроекологът има възможност да развие собствен бизнес.
Възможни контакти – Агроекологът общува със селскостопански работници, председатели на кооперации и сдружения, счетоводители, инженери, механици, търговски и маркетингови специалисти, представители на финансово-кредитни институции, научни институти, семепроизводни стопанства и ферми.
Усилия, които трябва да се полагат – Агроекологът трябва да се стреми да прилага ефективно европейските агроекологични програми и системи за управление на околната среда.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Агроекологът упражнява професията си в сферата на растениевъдството и животновъдството.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилите квалификация по професията „Агроеколог” намират реализация като специалисти и консултанти в регионалните служби по растителна защита и инспекциите за околната среда и водите, във фирми, кооперации и сдружения за производство, преработка и реализация на агроекологични продукти.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, екология
  • Техник, агрохимия и растителна защита

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Агроеколог”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен
„бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешно упражняване на професията агроекологът трябва да бъде прецизен и отговорен при изпълняване на задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда.
Необходими знания и умения – Умението за работа в екип е важно изискване за успешната дейност на агроеколога. Като част от работния екип той трябва да създава добри взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на квалификация по професията е:

  • за ученици – завършено основно образование;
  • за лица, навършили 16 години придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. При продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, изискването е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение. • Учебни предмети, които се изучават – Почвознание, Основи на екологията, Животновъдство, Растениевъдство, Агроекология, Биологично животновъдство/растениевъдство, Устойчиво управление на земите, Аналитична химия и инструментални методи за анализ, Екологично законодателство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]