Център за
професионалнo обучениe
Хармония

Целта ни е да постигнем качествено професионално обучение

Център за професионално обучение към „Хармония 1” ООД провежда професионални обучения по 361 специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

Всеки месец нова група

В център за професионално обучение Хармония
стартират групи всеки месец.
Формите на обучения са дневна, дистанционна и смесена.
Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по очна оптика специалност Очна оптика от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Асистент на лекар по дентална медицина специалност Асистент на лекар по дентална медицина от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Строителен техник специалност Строителство и архитектура от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник – лесовъд специалност Горско стопанство и дърводобив от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Ветеринарен техник специалност Ветеринарен техник от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Електротехник специалност Електрически инсталации от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Техник по транспортна техника специалност Автотранспортна техника от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Оперативен счетоводител специалност Оперативно счетоводство от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Агроеколог специалност Агроекология от 05.08.2021 година

Прочетете повече…

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Стартираме обучения по професия Помощник – възпитател специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца от 05.08.2021 година

Прочетете

Тези, както и още новини, можете да прочетете в нашия блог.

Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето

Съветът на ЕС по заетост и социална политика прие Препоръка за създаване на Европейска гаранция за детето

ъветът на Европейския съюз по заетост и социална политика прие единодушно Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето. Целта на инициативата е преодоляване на детската бедност чрез инвестициите в децата и техните семейства. В заседанието, което се проведе на 14 юни в Люксембург, участва заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

В изказването си той акцентира върху значението на документа за намаляване на бедността и социалното изключване на децата чрез осигуряване на достъп до качествени и достъпни услуги за образование, здравни грижи, здравословно хранене и жилищно настаняване. България е сред държавите членки, които в сътрудничество с УНИЦЕФ и Европейската комисия изпълняват пилотен проект за прилагане на Европейската гаранция за детето, насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в неравностойно положение, включително ромски деца от уязвими общности.

Чрез него ще се разшири достъпът и подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, приобщаващо предучилищно образование, както и услуги за превенция и подкрепа. Дейностите ще се изпълняват в 10 общини в областите Бургас, Сливен и Стара Загора. По този начин ще се окаже подкрепа за над 6 500 деца и родители.

По време на заседанието бяха проведени  два ориентационни дебата, посветени на последващите действия на Съвета на ЕС по заетост и социална политика във връзка със социалната среща на върха в Порто и новите предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне. Обсъдени бяха и предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране, по които България подкрепи представените от Португалското председателство доклади за напредъка.

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката /МИ/ инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.
Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Картата на висшето образование установява дисбаланци по рвгиони, в тръсенето и предлагането на специалисти

Картата на висшето образование установява дисбаланци по рвгиони, в тръсенето и предлагането на специалисти

Документът е публикуван за обществено обсъждане до 19 юли 2021 г.

В съществуващата структура на висшето образование в България се наблюдават различни по характер и дълбочина дисбаланси. Става дума за разминавания в търсенето и предлагането на образователни услуги на национално и регионално равнище, както и в реализацията на завършилите на пазара на труда по професионални направления и специалности от регулираните професии.

Това става ясно от проекта за Национална карта на висшето образование в Република България, който беше публикуван за 30-дневно обществено обсъждане днес.

Пример за нарушен баланс е сравнението между общия капацитет, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за всички професионални направления във всички висши училища, и реалния брой студенти. Средно за страната студентите са едва 53% от определения от НАОА общ капацитет.

В общо 29 професионални направления са заети по-малко от половината от отпуснатите бройки. Най-малко места са запълнени в професионално направление „Математика“ – едва 19.1 %. Слаб е интересът също към „Теория на изкуствата“, „Материали и материалознание“, „Политически науки“.

В същото време броят на студентите е равен на определения капацитет в професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Театрално и филмово изкуство“. Над 90% са запълнени бройките още в професионално направления „Педагогика“, както и в специалностите от регулираните професии „Зъботехник“ и „Ветеринарна медицина“.

Остават свободни над 10% от местата по държавна поръчка в 10 приоритетни направления. Сред тях са „Металургия“ и „Математика“, при които се заемат едва 64-65% от утвърдените бройки държавна поръчка, следвани от „Химически науки“ със 71 %, „Военно дело“ със 72 % и „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ със 74%.

Най-масовите професионални направления в национален мащаб са „Икономика“, „Педагогика“, „Администрация и управление“, „Медицина“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Педагогика на обучението по ..“. и „Право“. В тези осем направления се обучават приблизително половината действащи студенти в национален мащаб.

Съществуват сериозни дисбаланси в териториалната структура на висшето образование. Най-много висши училища (27) има в Югозападния район за планиране, който включва София. На другия полюс е Северозападният район, в който са базирани само две висши училища (Медицинският университет – Плевен и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия), а други три действат чрез филиали.

Регионални дисбаланси се наблюдават и по отношение на реализацията на завършилите висшисти. За период от пет години – от 2015 г. до 2019 г. включително, са завършили 263 500 студенти. От тях 46.6% са излезли от висши училища в Югозападния район. Подобен е процентът на висшистите, които са останали да работят в този район, част от който е и столицата. За разлика от Северния централен район, който повечето абсолвенти напускат скоро след своето дипломиране.

Националната карта на висшето образование в Република България ще бъде актуализирана всяка година. Така ще се идентифицира необходимостта от специалисти на всеки регион. Ще се отчита наличният ресурс от преподаватели и кандидат-студенти, както и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, живеещи в чужбина.

В съчетание с данните от Рейтинговата система на висшите училища в България, картата на висшето образование ще се използва при определяне на държавния прием за обучение, при разкриването на нови висши училища или филиали. Те ще помагат за насърчаване или контролиране на броя на местата в определени направления и региони. Целта е да има балансирано развитие на мрежата от университети, която да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда.

Проекта за Национална карта на висшето образование в Република България можете да видите ТУК.

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”

В Държавен вестник е обнародван ДОС за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника”

В брой № 50 на Държавен вестник от 15.06.2021 г. е обнародвана Наредба № 14 от 4 юни 2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника“. ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника“ е разработен от НАПОО с участието на широк кръг експерти от съответната професионална област. Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Монтьор на транспортна техника“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Монтьор на транспортна техника” следва своевременно да актуализират учебните планове и програми в съответствие с публикуваната наредба, и да ги прикачат в профила си в Информационната система.

Какво казават нашите курсисти за нас!

725010 Техник по очна оптика

От малък нося очила за коригиране на зрението и винаги ми е било интересно как се става оптик. Поради тази причина, след завършване на средното ми образование реших, че би било интересно да получа специализирано

Прочетете повече »

623010 Техник – лесовъд

Доволен съм от обучението. Платформата за дистанционно обучение беше лесна за работа и на български език. Заплащането на таксата на две части беше ок за мен. С практическите присъствени обучения придобих опит и увереност в

Прочетете повече »

724010 Асистент по дентална медицина

Всеки, които посещава специалист по дентална медицина желае посещението му да е колкото се може по-кратко, а моята история с посещения при зъболекарите бе доста дълга. За голяма радост обаче, дискомфортът ми от посещенията бе

Прочетете повече »

640010 Ветеринарен техник

Любовта към животните провокира в мен интерес от намирането на професия, която да ме доближи максимално до тях. След направено кратко проучване, реших да се запиша за обучение за ветеринарен техник (код на специалността 6400101)

Прочетете повече »

Какво казават нашите курсисти за нас!

Мнения за нас:

Много благодаря на целият екип за коректното отношение и добрата организация по време на целият процес на обучение. С придобитите знания по време на обучението си намерих работа, която ме удовлетворява. Благодаря!
Курсист – Галя Алексиева
завършил Очна оптика
Доволен съм от обучението. Платформата за дистанционно обучение беше лесна за работа и на български език. Заплащането на таксата на две части беше ок за мен. С практическите присъствени обучения придобих опит и увереност в себе си. Ще се възползвам от езикови обучения.
Курсист - Станимир Георгиев
завършил Техник – лесовъд
Изпитите бяха трудни, но с четене и допълнителните консултации завърших успешно. Получих Свидетелство за професионална квалификация и с него бързо си намерих работа. Моля, пишете ако сформирате нова група за електротехник. До нови срещи.
Курсист - Иван Праматаров
завършил – строителен техник
Благодаря на екипа за индивидуалното отношение към всяко обучаемо лице. Нямах затруднения с онлайн платформата за теоретичното обучение. С Практическите обучения навлязох надълбоко в магията на цифрите и сметките.
Курсист - Тодор Савов
завършил - Оперативно счетоводство

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!