Армировка и бетон

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Строител

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

582030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Армировка и бетон

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5820303

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Армировка и бетон – втора степен на професионална квалификация. Придобиват се знания и умения за изграждането на стоманобетонни елементи и конструкции, полагането на арматура, изливането, обработването и ремонтирането на бетонови, циментови и мозаечни повърхности.

Основни дейности – Строителят извършва строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството. Извършва ремонт и реновиране (обновяване) на стари сгради и съоръжения. Поддържа сградния фонд.

Отговорности и задължения – Строителят изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Специфични трудови дейности на строителя са дърводелските работи – изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи. Строителят под ръководството на техническия ръководител разчита отделните части на проекта, който изпълнява, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, работи с първичните документи и съхранява поверената му строителна документация. Отговаря за поверените му техника, инструменти и материали, за качествената изработка и спазване на изискванията на съответната поръчка.

Възможно работно време – Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, извънредна работа, в почивните и празничните дни, в зависимост от особеностите на технологичните процеси в строителството. Поради сезонността на работата се наблюдава значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есеннозимния.

Възможни контакти – При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител. Когато работи самостоятелно, има контакти с клиенти и доставчици на строителни материали.

Полезна информация – В работата си ползва универсални строителни инструменти (нивелир, хидравличен нивелир за пренасяне на ниво, лазерен нивелир, мастар, ъгъл строителен, отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион, шпакла за почистване, бъркалка – ръчна или универсална). Той използва и специфични строителни инструменти за изпълнение на конкретни дейности, свързани със специалността, а също така и различни електроинструменти (бормашина, винтоверт, фреза за канали, ножовка и циркулярен трион, рендета, акумулаторни отвертки, гайковерт и др.); машини (бетоносмесители, вибратори, машина за шлифоване на бетон, машина за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана, полиращи, мазачески машини и др.) и специални съоръжения за работа на височина, като скелета, работни маси и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Квалификацията по професията „Строител“ се реализира в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Строителят работи предимно на открито при различни атмосферни условия, често при повишена запрашеност и шум; опасност от физически, химически, електрически въздействия; работи на височина и други екстремни условия, криещи висок риск за здравето и сигурността. Строителят сменя работното място в зависимост от възложената му за изпълнение работа.

Усилия, които трябва да се полагат – Изисква се висока физическа издръжливост, способност за устойчиво и разпределено внимание, сръчност при боравенето с инструменти, техническо и пространствено мислене.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Строителство.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Строителите се реализират в държавни и частни строителни и ремонтно-строителни фирми. Професията е подходяща и за развиване на самостоятелен бизнес. Независимо от технологично развитото време, в което живеем, от строители винаги ще има нужда и опасността от безработица за тях е минимална.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Строител, жилища
 • Монтажник, панели/формовани блокове
 • Зидар, сгради (конструкции)
 • Зидаромазач
 • Строител, сгради от сглобяеми елементи
 • Зидар
 • Зидар, комини
 • Арматурист
 • Бетонджия
 • Кофражист
 • Мозайкаджия
 • Формовчик, бетонни изделия
 • Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
 • Работник, подови облицовки и настилкии
 • Паркетчия
 • Гипсаджия
 • Шпакловчик
 • Корабен изолировач
 • Хидроизолаторчик
 • Работник, изолация
 • Монтажник, стъкла в сгради
 • Монтажник, художествено стъкло
 • Стъклар
 • Бояджия, сценични декори
 • Варосвач, баданосвач
 • Тапетаджия и др.

Възможности за кариерно развитие – Строителният техник може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://www.ksb.bg/ – Камара на строителите в България

http://register.ksb.bg/– Централен професионален регистър на строителя

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Много важна за професията е физическата издръжливост и натоварване, свързани с вдигане на тежки предмети, често навеждане и изправяне. Необходимо за качественото изпълнение на професионалната дейност е строителят да е сръчен, прецизен и съобразителен. Концентрацията на вниманието и наблюдателността са от съществено значение за строителя.

Необходими знания и умения – Да познава основните строителни материали. Да знае правилата за работа със строителни инструменти, машини и съоръжения, и да разчита техническите и експлоатационните им параметри. Да работи с калкулатор и компютър. Да умее да работи в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията „Строител“ може да се усвои в професионални училища и професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Ръчни инструменти, Инвентарни средства, Технология на строителството, Безопасни и здравословни условия на труд, Пожарна и аварийна безопасност, Строителни материали и изделия, Строителни машини и съоръжения ,Технология на строителството, Сградостроителство, В и К на сгради, Ел. инсталации, Организация на строителството, Приложна математика, Техническо чертане и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]