Асистент на лекар по дентална медицина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Асистент на лекар по дентална медицина

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

724010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Асистент на лекар по дентална медицина

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7240101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

1200

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Асистент на лекар по дентална медицина – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с изпълнение на дейности за съдействие за постигане на по-голяма ефективност на извършваните манипулации и подготовката на пациента за лечение, стерилизиране на инструменти и др.

Основни дейности – Дейностите, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа чрез асистиране за по-голям комфорт на пациента, за намаляване времето, необходимо за зъболечение.

Отговорности и задължения – Асистентът на лекар по дентална медицина предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения. В своята работа той/тя спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист.

Възможно работно време – Работното време на асистента на лекар по дентална медицина се определя от потребностите от персонал в лечебното заведение. Най-често работи на почасов работен график съгласно разпоредбите на действащото трудово законодателство. При определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия, се налага работа с удължен работен ден, а също и в празнични и почивни дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Асистентът на лекар по дентална медицина спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на задълженията си.

Полезна информация – В работата си асистентът на лекар по дентална медицина спазва разпоредбите, свързани с изискванията на Националната здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването.

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина “ могат да работят като предоставят базови здравни грижи в структурите на лечебните заведения, бидейки част от индивидуални или групови практики.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Особеностите на работната среда предполагат определени рискови фактори: физически, сензорни (миризми от използваните дезинфекционни и хигиенни препарати), биологични (инфекции, микози, алергии и др., възникващи при досег с биологични материали при асистиране, при обработка на медицинския инструментариум, при обработка на биологични и битови отпадъци), психологически – възможна агресия от страна на пациентите и др.

Възможни контакти – При изпълнение на професионалните дейности асистентът на лекар по дентална медицина поддържа контакти с пациента, с неговите близки и с работния екип, като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работна документация (нормативни документи, планграфик, рапортни тетрадки, амбулаторен лист, фишове за заявки за материали, индивидуален работен план, седмичен график на извършваните дейности, стандарти по здравни грижи), помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Асистентът на лекар по дентална медицина осъществява дейността си в сферата на денталната медицина и зъботехника.

Организации/институции, в които може да се реализира – Асистентът на лекаря по дентална медицина може да работи в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове.

Длъжности, които могат да се заемат: Асистент на лекар по дентална медицина

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки:www.nursing-bg.com/ – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозните и други различия. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид.

Необходими знания и умения – Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация. Асистентът на лекар по дентална медицина, който работи с деца, трябва да умее да привлича вниманието им и да спечели тяхното доверие.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за получаване на квалификация по професията е: за ученици – завършено основно образование; за лица, навършили 16 г. – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Здравеопазване“.

Къде може да се усвои – В центрове за професионална обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Анатомия и физиология, Основни нормативни документи, Асистиране в хирургичната дентална медицина, Предлечебно поведение, профилактика, орална хигиена, Организация на административната дейност в денталния кабинет, Контрол на болката и тревожността, Работа с компютър и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]