Автотенекеджийство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525120

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Автотенекеджийство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5251202

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Автотенекеджийство – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за работа с инструменти и машини, използвани в автотенекеджийството и за извършване на автотенекеджийски операции.

Основни дейности – Работникът извършва основни шлосерски операции, използвани в автобояджийството и автотенекеджийството. Прави подбор и работи с различни видове инструменти, машини и съоръжения. Знае предназначението и свойствата и прилага различните видове бои, лакове, грундове и др. Познава цветовете от спектъра и начините на смесването им. Познава и прилага основните методи на заваряване. Извършва основни операции за ръчна и машинна обработка на материалите, вкл. автотенекеджийски. Извършва демонтажно–монтажни и ремонтно–възстановителни операции.

Отговорности и задължения – Работникът по транспортна техника поема отговорности за: правилно използване на инструменти, материали и резервни части при извършване на автобояджийски и автотенекеджийски операции. Той е длъжен да спазва технологичната последователност при извършване на основните дейности по поддържане на транспортната техника. Лицата, извършващи заваръчни дейности, трябва да отговарят на изискванията наНаредбата за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности. [email protected]/ – Национална транспортна камара [email protected]/ – Български автотранспортен съюз
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника, материали и инструменти за поддържане и ремонтни дейности. Трудности: работната среда най-често е с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на изпарения на бои, лакове и други вещества. Работи се на площадки и обекти на открито в неблагоприятни атмосферни условия с продължително физическо натоварване.

Ресурси, с които трябва да се работи – машиностроителни материали, шлосерски и монтажни инструменти, бои, лакове, техническо оборудване; работно облекло, лични предпазни средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Бояджия, стоманени конструкции
  • Бояджия, превозни средства
  • Бояджия, промишлени изделия
  • Автотенекеджия
  • Тенекеджия
  • Тенекеджия, медни листове
  • Тенекеджия, орнаменти

Възможности за кариерно развитие – Работникът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, издръжливост на напрегната работа и стрес, технически усет, работоспособност, разпознаване на цветове и наблюдателност.

Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на транспортна техника; за правилна експлоатация на оборудването; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура. • Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални училища , в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, Материалознание, Устройство на моторно превозно средство, Техника и технология в автобояджийството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]