Автотранспортна техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Автотранспортна техника

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Автотранспортна техника – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на безопасна експлоатация на автотранспортна техника.

Основни дейности – Монтьорът на транспортна техника използва широк спектър от материали, машини, агрегати, съоръжения, инструменти и приспособления. Той прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътно-строителна техника. Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите. Извършва демонтаж, монтаж и центровки на механизми, системи и агрегати на транспортна техника. Извършва преглед и оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Монтьорът спазва технологичната последователност при обслужването и ремонта на техниката. Използва приложен софтуер, стандарти, справочна литература, предпазни средства и съоръжения, предупредителни и забранителни знаци.

 Отговорности и задължения – Монтьорът на транспортна техника поема отговорности за правилно използване на инструменти, материали и резервни части при поддържане и ремонт на техниката. Той е длъжен да спазва технологичната последователност при диагностиката, като използва стандарти, инструкции и др., отчита показанията на контролно-измервателната техника и предприема съответните действия. В задълженията и отговорностите на монтьора се включва прилагане на изискванията за експлоатация на оборудването и използване на личните предпазни средства.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на транспортната техника. [email protected]/ – Национална транспортна камара [email protected]/- Български автотранспортен съюз
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нова транспортна техника, ползването на специализирани програмни продукти и на чужди езици. Трудности: Работната среда може да бъде в помещения с повишени шум и запрашеност, повишена концентрация на отровни изпарения на горивно-смазочни материали, изгорели газове от работа на двигатели с вътрешно горене. Може да се наложи работа на работни площадки и обекти на открито с неблагоприятни атмосферни условия, с продължително физическо натоварване и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, технически течности, електролити, добавки, миещи препарати, резервни части и др. Работи се с металорежещи и металообработващи машини; инструменти и приспособления за: монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт. Използват се компютър, офис-техника, софтуерни продукти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътно-строителна техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Автомонтьор
 • Механик, гараж за транспортни средства
 • Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
 • Механик, горскостопански машини
 • Механик, земеделски машини
 • Механошлосер
 • Монтьор, дървообработващи машини
 • Монтьор, земеделски машини
 • Монтьор, земекопни машини
 • Ватман
 • Шофьор автобус

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът по транспортна техника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

 Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, издръжливост на напрегната работа и стрес, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.  Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на транспортна техника; за работа със софтуерни продукти; за видовете двигатели с вътрешно горене; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура.

 Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Двигатели с вътрешно горене, Механика, Електронни системи в автотранспортната техника, Информационни технологии в професията, Безопасност на движението по пътищата и др.

 • Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]