Библиотекознание

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Библиотекар

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

322010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Библиотекознание

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3220101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Библиотекознание ‐ трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със структурата и организацията на библиотечната система, на техниките на обработка, подбор, оценка и каталогизиране на библиотечните ресурси.

Основни дейности – Библиотекарят събира, обработва и каталогизира библиотечни фондове, осъществява тяхното опазване, консервация и реставрация; извършва библиотечно‐ информационно обслужване; организира и управлява библиотечната дейност; извършва научно‐изследователска и преподавателска дейност в областта на библиотекознанието и библиотечно‐информационните дейности.

Отговорности и задължения – Библиотекарят носи отговорност за извършване на основните библиотечни дейности, включващи покупка, подбор и обработка, съхранение и обслужване на библиотечни документи в зависимост от договореното в длъжностната му характеристика. Сътрудничи за изпълнението на краткосрочни и дългосрочни задачи на библиотеката качествено и в срок. Отговаря за опазване на личните данни на потребителите и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред.

Възможно работно време – Със стандартна продължителност или според възможностите на библиотеката за осигуряване на двусменен режим на работа.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Библиотекарят осигурява ефективна организация на труда чрез прилагане на съществуващите нормативни актове, инструкции и указания. Поддържа финансовата и отчетната документация на библиотеката въз основа на държавните стандарти в областта на библиотечно‐ информационната дейност.

Полезна информация – Българска библиотечно – информационна асоциация – https://www.lib.bg
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“ упражняват професията си в библиотеки от националната библиотечна мрежа; в информационните звена на държавните и обществени институции; в документационните служби на издателства, редакции, администрация и др.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Условията на труд в библиотеката се отличават с някои особености като запрашена среда, изкуствено осветление, ограничена проветривост, необходимост от използване на стълба при достигане на високи стелажи и пренасяне на големи обеми книги, работа с компютър, натоварено зрение и повишена концентрация.

Ресурси, с които трябва да се работи – Книги, вестници, списания, алманаси и албуми, енциклопедии, речници, справочници, графични, картографски и нотни издания, информационни и библиографски източници, архиви и непубликувани материали, патенти, стандарти, научни дисертации, електронна информация и др. Той борави със закони и нормативни документи, каталози, микрофилми, компютри, копирна техника и др.

Възможни контакти – Вътрешните професионални контакти на библиотекаря са с колеги, ръководители и посетители. Външните контакти са с библиотекари в и извън съответната библиотечна система, с издатели, автори, дейци на науката и културата, със спонсори, с представители на научни, образователни и културни институции и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност– В сферата на услугите, библиотечно‐информационните науки и архивистиката.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Библиотекарите могат да работят като изпълнители във всички видове и типове библиотеки, в читалища, музеи, архиви, учебни заведения и други културни институции, в документалните отдели на редакции, издателства, периодични издания и в други медии и фирми в областта на издателската дейност, както и в неправителствени организации.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Библиотекар
  • Библиотекар‐експерт
  • Методист, библиотека
  • Библиограф

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации http://www.lib.bg – Българска библиотечно‐информационна асоциация

Полезна информацияhttps://www.nationallibrary.bg – Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – При изпълнение на дейностите е важно библиотекарят да притежава организационни качества, добри комуникативни умения, способност за работа в екип и толерантност във взаимоотношенията с потребителите и персонала на библиотеката, инициативност и самостоятелност при вземане на решения, прецизност и отговорност.

Необходими знания и умения – Библиотекарят трябва да умее да общува с различни типове читатели, да предотвратява конфликти, да създава добра и оперативна организация и да определя приоритетите в работата си.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училищата по изкуства към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават Основи на библиотечното дело, Библиотекознание, Автоматизация на библиотечната дейност, Архивистика, Книга и книгоиздаване, История на изкуството, Компютърна графика, Фотография, Чужд език по професията, Фирмен мениджмънт, Учебна и производствена практика и др.

Изпити, които се полагат Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]