Бижутерия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

БИЖУТЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

215030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Бижутерия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2150301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Бижутерия – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на бижутерията.

Основни дейности – Моделиране, изработване и ремонтиране на накити, рисуване на модели и определяне на начина на изработването им, отливане на модели от благородни метали, механична обработка на изделия от благородни метали и монтаж на скъпоценни камъни, използвани в бижутерията.

Отговорности и задължения – Приемане на поръчката на клиента и издаване на изработените накити; измерване грамажа и определяне качеството (чистотата) на материалите на клиента; почистване, събиране и топене на златния прах и връщане на неизползваното количество материал на клиента.

Възможно работно време – Може да бъде както с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда, както и до късно вечер, в празничните и почивните дни.

Възможни контакти – С клиенти и колеги, с отговорника на ателието или собственика му. Външните контакти на бижутера са с доставчици на материали и инструменти, както и с търговци на бижута (или посредници).

Полезна информация – Професията „Бижутер“ е тясно специализирана и осигурява широки възможности за професионална реализация на пазара на труда. Знанията и уменията, които придобива обучаваният по професията, му дават възможност да управлява собствена фирма (ателие), бижутериен магазин, да работи в екип и да участва в производствената дейност.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Главно в сферата на услугите в бижутерски ателиета и бижутерски магазини и щандове предимно в частния сектор. Бижутерът намира професионална реализация и в музеи и галерии като реставратор, а понякога и като художник-изпълнител в кино и телевизионната индустрия.

Възможности за допълнителни придобивки – Бижутерът има възможност да работи със старинни бижута и камъни с колекционерска стойност или статут на национално-историческо наследство.

Трудности и предизвикателства в професията – Продуктите, направени от благородни метали и скъпоценни камъни имат висока парична стойност, което предполага по-малко клиенти и съответно по-малко възможности за работа и доходи.

Ресурси, с които трябва да се работи – Благородни и други метали и сплави, скъпоценни, полускъпоценни и други камъни, нужни за изработване на накити, емайл, ниело, подложки от асфалтова смес, болкит, олово, гипс, восък, киселини за подготвяне на моделите.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.

Организации, в които може да се търси реализация – в ателие за бижутерски услуги с щандове с подходящо специфично оборудване и витрини. Работната среда в бижутерската работилница се характеризира с вредни изпарения от работа с метали и киселини, както и златен прах, който дразни кожата.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни като:
 • Леяр, бижутерия
 • Бижутер
 • Валцовчик, скъпоценни метали
 • Гравьор, бижутерия
 • Емайлировач, бижутерия
 • Златар
 • Ковач, златна бижутерия
 • Майстор, сребърни изделия
 • Монтьор, бижутерия
 • Производител, бижутерия
 • Производител, пластини от скъпоценни метали
 • Рафиньор, благородни метали
 • Резач, скъпоценни метали
 • Стругар, скъпоценни метали
 • Шлифовчик, бижутерия
 • Шлифовчик, промишлени диаманти
 • Шлифовчик, скъпоценни камъни
 • Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
 • Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
 • Работник, производство на платинени изделия за медицински цели
 • Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
 • Работник, производство на филигранна бижутерия
 • Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
 • Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат обучението си в Националната художествена академия, специалност „Художествена обработка на металите“.

Професионални сдружения и организации – Българска камара на бижутерите – http://bbk.hit.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Способност за рисуване, сръчност и търпение за работа с прецизни инструменти, пространствено въображение и умение за съчетаване цветове и форми.

Необходими знания и умения – Умение за рисуване на модели и определяне начина на изработването им, работа при зададена изходна позиция на материала, моделиране с моделажен восък, използване на технологията на моделното отливане по класически и нови технологии в леенето на модели от благородни метали.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Рисуване и моделиране, Бижутериен дизайн и проектиране, Бижутерийна металопластика, Маркетинг и реклама, Геология и минералогия, Специално металознание, Техническо чертане, Технологична гемология и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]