Бродерия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

БРОДИРОВАЧ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542150

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Бродерия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5421501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Бродерия – първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с ръчно или машинно бродиране на изделия по предварителна схема/модел, работа с основни видове тъкани и конци, със специализирани машини. Професията изисква и разчитане на схеми и изработване на мостри от различни видове бродерия, правене на подбор на тъкани, конци и мотиви, съобразно предназначението на изделието и желанието на клиента.

Основни дейности – Бродировачът може да изработва видове изделия чрез ръчно и машинно бродиране. В тази дейност той съчетава различни по цвят и състав конци, подбира подходящи игли в зависимост от тъканите, върху които бродира. Бродировачът определя размерите на всеки детайл от изделието, като използва технологична карта, схема или инструкция в зависимост от вида на изделието, иглите и вида на бродерията. Той отговаря за качественото изпълнение на изделието.

Отговорности и задължения – Бродировачът носи отговорност за качественото изпълнение на поставените от прекия ръководител задачи, за спазване на трудовата и технологичната дисциплина. Отговорен е за опазване на повереното му имущество – суровини, материали, инструменти, машини, съоръжения и др.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи с различни изходни материали – тъкани и конци от естествен и изкуствен произход, машини, ръчни инструменти и др. Работата е творческа, съчетава в себе си оригиналност на моделите и различни цветови решения при изработването на детайлите. Работи в седящо положение. Здравословното състояние на кандидата за обучение се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не му е противопоказна.

 
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – във фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите пред бъдещите специалисти в изработване на бродерия се свързват с развитието на художествените занаяти, с развитие на усет към изкуството и умения да се изработват уникални бродирани изделия. С тази дейност жената постига обогатяване на домашния бит и култура, съхранява и предава на поколенията едно изкуство. Трудностите се свързват със статичното положение на работа, различаване на цветове и нюанси, напрягане на зрението.

Ресурси, с които трябва да се работи – В своята трудова дейност бродировачът използва: бродировачни шевни машини, бродировачни полуавтомати, ютии, ръчни игли, ножици, приспособления за разшиване и прорязване, рамки, гергефи, инструменти и съоръжения за почистване, основни, помощни и спомагателни материали.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – в областта на художествените занаяти.

Организации, в които може да се реализира човек – във фирми, цехове и ателиета.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Бродировач
  • Изпълнител, ръчна бродерия
  • Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани), както и на други подобни длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Придобилият първа степен на професионална квалификация по професия „Бродировач” може да се обучава за придобиване на квалификация по професията „Оператор в производството на облекло” – втора степен на професионална квалификация, специалност „Производство на облекло от текстил“ и специалност „Производство на облекло от кожи“, по професията „Моделиер-технолог на облекло“ – трета степен на професионална квалификация, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“, по професията „Модист“ – специалност „Бутикови облекла“ – трета степен на професионална квалификация и специалност „Облекла по поръчка“ – трета степен на професионална квалификация, ако отговаря на условията за входящо минимално образователно равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО) и в Рамковите програми.

Полезна информация – Перспективите пред бъдещите специалисти в изработване на бродерия се свързват с развитието на художествените занаяти, с развитие на усет към изкуството и умения да се изработват уникални бродирани изделия; бродировачът може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и обучения.

Полезни връзки – Браншови организации от текстилния бранш: https://www.bia-bg.com/news/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

•Необходими личностни качества – точност, прецизност, търпение, концентрация, лична отговорност, наблюдателност, физическа издръжливост и др.

Необходими знания и умения – Реализирането в професията предполага умение за ръчно и машинно изработване на различни модели чрез бродерия; познаване на материалите – видове тъкани, видове конци, начините за изработване на бродерията съобразно схемата и модела.

•Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 г. – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. За ученици със специални образователни потребности и за лица, навършили 16 години с увреждания – завършен VII клас. Зравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Декоративно рисуване, Материалознание, Бродировачни машини и съоръжения, Технология на бродирането и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]