Дърводобив

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Работник в горското стопанство

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Дърводобив

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230602

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дърводобив – първа степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите на първична обработка на дървени материали.

Основни дейности – Работникът в горското стопанство извършва типични рутинни дейности, свързани с провеждането на лесокултурни мероприятия, дърводобив, ловностопанска дейност, както и други ползвания от горите.

Отговорности и задължения – Работникът в горското стопанство има важна роля в поддържането и опазването на горския фонд. Познава и умее да прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и извършва дейности по опазване и защита на горите от болести, вредители и горски пожари. Извършва оглед на състоянието на горите. Полага грижи за състоянието на дивеча. Отговаря за правилната експлоатация и съхраняване на използваните уреди и инструменти.

Възможно работно време – Работното време на работника в горското стопанство е стандартно, но е възможна и сезонност в работата, като понякога е необходимо да се работи и извънредно в почивните и празничните дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в горското стопанство изпълнява своите трудови задължения в съответствие с действащите правилници и инструкции, регламентиращи дейностите в горите, с работната документация, дневници, технологични планове и схеми.

Полезна информация – Линк към страницата на Сдружение БУЛПРОФОР: http://www.bulfor.net/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в горското стопанство“, могат да работят в държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, разсадници за горски и декоративни дървесно-храстови видове, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, добив и транспорт на дървеснохрастови видове.

Tрудности и предизвикателства в тази професия – При изпълнение на някои дейности се налага работа с опасни химически вещества като торове, препарати за растителна защита и др.

Възможни контакти – В своята дейност работникът в горското стопанство получава инструкции и задачи от техник-лесовъда и ги изпълнява под негово ръководство.

Ресурси, с които трябва да се работи – В своята работа работникът в горското стопанство използва различни видове уреди и ръчни инструменти за подготовка на почвата, за бране и добиване на горски семена, плодове и резници, за изваждане и засаждане на фиданки, за сеене. Работи с инсталации за напояване. Ползва машини, съоръжения и инструменти за добиване, сеч и първична обработка на дървесни материали.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работникът в горското стопанство упражнява професията си в сферата на горското стопанство.

Длъжности, които могат да се заемат – Придобилите първа степен на професионална квалификация по специалността „Лесокултурни дейности“ могат да заемат следните длъжности:

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Работник, облагородяване на горски култури
 • Залесител • Лесозащитник
 • Работник, отглеждане на горски култури
 • Горски пазач
 • Горски работник
 • Горски работник, сезонен
 • Маркировач, лесофонд и дървен материал
 • Дървар
 • Извозвач, дървен материал
 • Работник, обработка на трупи
 • Резач, горски дървен материал
 • Резач, греди и пръти
 • Резач, траверси
 • Секач
 • Товарач, трупи и друг дървен материал
 • Въглищар, производител на дървени въглища
 • Горски работник по дървесна дестилация (традиционна техника)
 • Работник, добив на пънна борина
 • Горски пазач
 • Горски работник
 • Горски работник, сезонен
 • Маркировач, лесофонд и дървен материал
 • Дивечовъд
 • Пазач, дивеч
 • Ловец
 • Ловец, диви животни
 • Полски пазач-пъдар
 • Ловен надзирател
 • Билкоберач
 • Заготвител, билки
 • Горски пазач
 • Горски работник, сезонен
 • Горски работник

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Работник в горското стопанство“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат образованието си като се включат в обучение за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление.

Професионални сдружения и организации: http://www.iag.bg/lang/1/index

Полезни връзки: http://www.dgs-sofia.com/ – Линк към ТП „Държавно горско стопанство София“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Работник в горското стопанство“ са необходими физическа издръжливост при извършването на еднообразни, рутинни дейности, подвижност, сръчност и отговорност по отношение на възложените задачи.

Необходими знания и умения – Работникът в горското стопанство трябва да притежава знания за технологията и методите, прилагани в горското стопанство, умения за работа в екип и спазване на трудовата дисциплина и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Ботаника, Горско почвознание, Дендрология, Основи на горскостопанските лесокултурни дейности, Основи на горскостопанските дейности при дърводобива/ дивечовъдството/ билкарството/ и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

 

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]