Екскурзоводско обслужване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Екскурзовод

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

812030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Екскурзоводско обслужване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8120302

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Екскурзоводско обслужване ‐ трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с обезпечаване и провеждане на туристическа програма.

Основни дейности – Екскурзоводът провежда туристическа програма по време на пребиваване на туристите – посреща и настанява туристите в хотела, запознава ги с програмата на предстоящия тур, провежда екскурзоводска беседа в автобуса по маршрута, при обиколка на градове, забележителности и т.н.

Отговорности и задължения – Екскурзоводът извършва подготвителни дейности за осъществяване на програмата на групата – извършва резервации на транспортни средства и хотели; проверява наличните ресторанти, музеи и възможности за допълнителни мероприятия (културни, спортни и т.н.). Освен това оформя документи, необходими за финансовото обезпечаване на пътуването на групата и др.

Възможно работно време – Работната среда и условията на труд са благоприятни, но без регламентирана продължителност на работното време.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Визов и митнически режим на различни държави.

Полезна информация: http://guidesbg.com/ ‐ Асоциация на екскурзоводите в България

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Екскурзоводът работи там, където са туристите ‐ туристически обекти, ресторанти, развлекателни заведения. Желателно е да бъде с униформено облекло с отличителни знаци (име, табелка за ползван език, емблема).

Възможности за допълнителни придобивки – Благодарение на работата си, екскурзоводът може да пътува много.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Екскурзоводът се съобразява с националната принадлежност, религията и възрастта на туристите в групата. Трябва да може да оценява конфликтни ситуации и да помага за тяхното разрешаване; да умее да овладява аудиторията и да поддържа вниманието й.

Възможни контакти – С туристи и туристически групи, колеги, ръководители на туристически обекти, контрагенти на организацията, в която работи и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Пътувания, туризъм и свободно време.

Организации/институции, в които може да се реализира – В малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели, ваканционни селища, курортни комплекси и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Екскурзовод, музей/художествена галерия
  • Екскурзовод
  • Аниматор
  • Водач, ловен туризъм
  • Водач, парк за забавления.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да се обучават и по други специалности и професии от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“. Имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.bulguide.bg/ ‐ Съюз на екскурзоводите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, комуникативност, отзивчивост, търпеливост, артистичност, дипломатичност, организираност и др.

Необходими знания и умения – За подготовка и провеждане на аниматорски и развлекателни мероприятия; за работа с компютър и ползване на чужд език. Знания за историята на България, природни и исторически забележителности, и др. Трябва да притежава умения за работа в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: за трета степен – завършени VII клас или основно образование; за четвърта степен – завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение и в професионални колежи (за четвърта степен на професионална квалификация).

Учебни предмети, които се изучават – Чужди езици, Икономика и мениджмънт на туризма, Отчетност в туризма, Правни отношения, Фирмена култура, География на туризма, Бизнес комуникации и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]