Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

541040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5410401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително‐вкусовата промишленост – трета степен на професионална подготовка. Провежда се обучение за овладяване на   знания,   умения   и   компетентности,   свързани с   провеждане   на   дейности   за   правилна експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника.

Основни дейности – Техник‐технологът участва при тестване на апарати, съоръжения и инсталации и при въвеждането им в експлоатация. Чрез своята работа той осигурява правилното функциониране на техническите съоръжения и поддържането на технологичния режим на инсталациите. Работи с техническа документация, с приложен софтуер и интернет. Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи, прави изчисления. Ръководи монтажни и демонтажни дейности. Измерва и регулира сновни термодинамични и електрически величини. Ръководи, управлява и контролира хладилните технологични процеси. Контролира режимите на температура и влажност в охлаждани и климатизирани помещения. Следи за техническата безопасност на производствените съоръжения.

Отговорности и задължения – Техник‐технологът поема отговорност за правилната експлоатация на хладилните и климатични съоръжения. Изпълнява дейности с висока степен на сложност, което изисква задълбочена техническа подготовка, умения за анализ и изводи от данни за технологичните процеси, откриване на причинно‐следствени връзки и намиране на технологични решения. Организира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности, следи за спазване на изискванията за здравословен и безопасен труд. Техник‐технологът поема отговорност за качеството на своята работа и тази на екипа.

Възможно работно време – Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата на професията, което е със стандартна продължителност, определена съгласно действащото трудово законодателство. Техник‐технологът при необходимост работи през почивните и празничните дни, като при овладяване на аварийни ситуации и отстраняване на последиците от тях се налага да работи на трисменен режим.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – За упражняващия професията „Техник‐технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително‐вкусовата промишленост“ с придобита трета степен на професионална квалификация се изискват следните свидетелства за правоспособност: Документ за правоспособност ‐ категории I и IV и Свидетелство за правоспособност по заваряване.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – експлоатация, поддържане и ремонт на хладилна и климатична техника.  Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Трудности: работи в среда, характеризираща се с високи или ниски температури, шум и вибрации, опасни газове и работни вещества (включително при условия на потенциална опасност от аварийни ситуации). Предизвикателства: усвояване на бързо променящите се техника и технологии, нарастващи изисквания към експлоатационните качества на хладилната и климатична техника.

Ресурси, с които трябва да се работи – суровини и материали (хранителни продукти от животински и растителен произход, конструкционни, топло‐ и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества); работни вещества (хладилни агенти, студоносители); техническа документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация,компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; лични предпазни средства и работно облекло.

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хранителни технологии.

Организации/ институции, в които може да се реализира – държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност хладилна и климатична техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник‐механик, отоплителни, хладилни и вентилационниинсталации
  • Техник‐механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
  • Машинен оператор в хранително‐вкусовата промишленостане

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник‐технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително‐вкусовата промишленост“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – отговорност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Познава устройството и принципа на действие на хидравлични машини. Познава, управлява и контролира хладилни ти. Познава устройството и принципа на действие и на хладилни и климатични съоръжения и инсталации.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършен VII клас или основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.  Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес‐комуникации, Чужд език по професията, Електротехника и електроника, Автоматизация, Хигиена на храните и хранително законодателство, Хладилна техника, Технологично проектиране, Екология на работната среда и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:

http://www.mon.bg/ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]