Експлоатация на автомобилния транспорт

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

840070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Експлоатация на автомобилния транспорт

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8400701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Експлоатация на автомобилния транспорт – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с участие в планирането и организирането на дейности по безопасна експлоатация на автотранспортната техника, организиране на транспортно-спедиторско обслужване на товари, и др.

Основни дейности – Избралият професията се занимава с организиране на дейността на малки и средни транспортни, складови и търговски предприятия в сферата на автотранспортните услуги, планиране и координиране на дейностите на предприятието, осъществяване на преговори с доставчици и клиенти и с други организации, планиране и организиране на използването на ресурсите и наемане на работници, организиране на ежедневните дейности и предоставянето на автотранспортни услуги за туристически и бизнес пътувания.

Отговорности и задължения – Организаторът по експлоатация на автомобилния транспорт планира ежедневната дейност, разрешава възникнали проблеми в процеса на трудовата дейност; контролира качеството на извършената работа, анализира и оценява постигнатите резултати; организира диагностиката и техническото обслужване на автотранспортна техника (АТТ); изготвя справки и отчети, попълва бланки, съставя протоколи, договори, молби, заявления и др.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Непрекъснати контакти с водачи, колеги, техници и ръководители на предприятието (фирмата), със заявители и потребители на автотранспортни услуги.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Организаторът в автотранспорта има широко поле за реализация и практически може да работи във всяка фирма (предприятие), извършваща пътнически и превози – в градския транспорт; в таксиметрови, междуселищни, туристически и международни превози; в товарни превози (вътрешни и международни).

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в професията – Професията изисква силно развити организаторски и управленски умения, както и умение за работа в динамична среда. Възможно е да се налага комуникация на чужд език.

Ресурси, с които трябва да се работи – В работата си организаторът по експлоатация на автомобилния транспорт използва техническа документация (технологични схеми и карти, чертежи, каталози, инструкции, фирмени ръководства за ремонт и експлоатация, технически паспорти, стандарти и др.), както и справочна литература.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Транспортни услуги.
Организации/институции, в които може да се реализира – Всяка организация, занимаваща се с транспорт.

Длъжности, които могат да се заемат:
• Ръководител, отдел в транспорта
• Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
• Ръководител група, транспорт
• Ръководител участък, транспорт
• Технически ръководител, транспорт
• Консултант, пътнически транспорт
• Организатор, пътнически транспорт
• Контрольор по редовността на пътниците
• Контрольор, автомобилен транспорт
• Диспечер, транспортни средства;
Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, могат да повишават придобитата професиона лна квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации: http://www.basat.eu/ – Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт (БАСАТ)

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Избралият тази професия трябва да бъде отговорен, организиран, адаптивен, дисциплиниран, да умее бързо да взема адекватни решения при критични ситуации.

Необходими знания и умения – Част от работата на организатора по експлоатация на автомобилния транспорт е комуникацията на чужд език, както и работата с документи – технически или такива за превоз на товари и пътници

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника, Експлоатация на автотранспортната техника, Маркетинг, Икономика и управление, Транспортно и търговско право, Транспортна статистика, Спедиционна дейност и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията .

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]