Електрически превозни средства

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Електрически превозни средства

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250104

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Основни дейности – Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на автотранспортна и пътно-строителна техника. Той извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника; контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти, справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с който работи.

Отговорности и задължения – Техникът по транспортна техника поема отговорности за контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В задълженията и отговорностите на технолога се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на транспортната техника.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Упражняването на професията изисква усвояване на нова транспортна техника, ползването на специализирани програмни продукти и чужди езици. Трудности: работната среда може да бъде в помещения с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на отровни изпарения от горивно-смазочни материали, изгорели газове от работа на двигатели с вътрешно горене. Може да се наложи работа на работни площадки и обекти на открито с неблагоприятни атмосферни условия, с продължително физическо натоварване и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – експлоатационни, конструкционно-ремонтни материали, технически течности, електролити, добавки, миещи препарати, резервни части и др. Работи се с металорежещи и металообработващи машини; инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт. Използват се компютър, офис-техника, софтуерни продукти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Транспортна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:

 •  Техник-механик
 •  Техник-механик, механизация на горското стопанство
 • Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
 • Техник, механизация на селското стопанство
 • Чертожник, техника
 • Завеждащ учебна работилница
 • Конструктор, професионално обучение
 • Техник складово обзавеждане
 • Технолог, професионално обучение
 • Анализатор/контрольор, качество
 • Инспектор, технически надзор
 • Инспектор, трудови злополуки
 • Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт
 • Завеждащ техническа служба
 • Младши автоконтрольор
 • Обслужващ, бензиностанция/газостанция
 • Механици и монтьори на транспортни средства
 • Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване
 • Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони)
 • Шофьори на тежкотоварни автомобили
 • Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство
 • Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други подобни машини
 • Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници

Възможности за кариерно развитие – Техникът по транспортна техника може да продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на транспортна техника; за работа със софтуерни продукти; да познава видовете двигатели с вътрешно горене; знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.  Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Двигатели с вътрешно горене, Механика, Електронни системи в автотранспортната техника, Информационни технологии в професията, Безопасност на движението по пътищата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]