Електроенергетика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

522010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Електроенергетика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5220102

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Електроенергетика – трета степен на професионална квалификация Изгражда електрически централи, подстанции и електроразпределителни мрежи. Извършва оперативно управление на съоръженията

Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.

Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор и осемчасов работен ден или като самонаето лице. Предприятията/фирмите с непрекъснат производствен процес (електрическите централи, подстанции, кораби, асансьорни уредби и др.) изискват 24-часово оперативно обслужване на съоръженията, което налага работа на смени и даване на дежурства.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. За подробна информация: Българска асоциация на електротехниката и електрониката. www.bcee-bg.org/– Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти, владеенето на чужди езици. Трудностите в професията се свързват с условията на работната среда – работа на открито, на височина, при различни климатични условия и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електромонтажни инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика, транспортна техника.

Организации, в които може да се реализира човек – В държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на поддържане и ремонт на електротехническо оборудване.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Техник, технолог кабелно производство
 • Техник, асансьорна техника
 • Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
 • Техник, електрификация на селското стопанство
 • Техник, електрически машини и апарати
 • Техник, електрически системи
 • Техник, електрически централи и мрежи
 • Техник, електродомакинска техника
 • Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
 • Техник, електрообзавеждане на кораби
 • Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
 • Техник, електротехника на автомобилния транспорт
 • Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
 • Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
 • Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
 • Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
 • Инспектор, електробезопасност
 • Инспектор, качество (електрически продукти)

Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки:
www.iep-bg.com/aboutus.html – Изпитване на електротехническа продукция

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електротехникът следва да притежава свидетелство за правоспособност за „Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, съгласно действащата нормативна уредба. За успешното справяне в професията са необходими и умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – ел. измервания, Електрически машини и апарати и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]