Електрообзавеждане на производството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

522020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Електрообзавеждане на производството

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5220204

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Електрообзавеждане на производството – втора степен на професионална квалификация Извършва шлосерски и електромонтьорски дейности за производство на елементи за електрообзавеждане на производството.

Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.

Отговорности и задължения – Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Осемчасов работен ден. При работа в условия на непрекъснат производствен процес (електрическите централи, подстанции, кораби, асансьорни уредби и др.) се изисква 24-часово оперативно обслужване на съоръженията.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Електромонтьор“, трябва да притежава свидетелство за правоспособност – за монтьор на подемна и асансьорна техника. Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. www.bcee-bg.org/– Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване. Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.

Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Електротехника и енергетика.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Електромеханици и електромонтьори

Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“, както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия „Електротехник“. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

www.iep-bg.com/aboutus.html – Изпитване на електротехническа продукция

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електромонтьорът следва да притежава свидетелство за правоспособност за „Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“ съгласно действащата нормативна уредба.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършенио основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектроника, Електротехническо чертане, Техническа механика, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – електрически измервания, Електрически машини и апарати, Електроенергетика и др

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професи

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]