Финансова отчетност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

343020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Финансова отчетност

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3430201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансова отчетност – втора степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази специалност се придобиват знания относно извършването на изчисления и съставяне на справки в областта на финансовата отчетност и използването на информационни и комуникационни технологии в трудовата дейност.

Основни дейности – Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой.

Отговорности и задължения – Финансовият отчетник участва в дейността на финансовосчетоводния отдел при калкулиране на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки, свързани с тези ведомости. В сферата на финансовите предприятия той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. В сферата на застрахователната дейност финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Предава и получава документи и справки във и от държавни институции – НАП, НОИ, НСИ и др.

Възможно работно време – Работното време на финансовия отчетник е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Финансовият отчетник е подчинен на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията си взаимодейства със счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, служители, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи, НАП, НОИ, НСИ и др.

Полезна информация – Финансовият отчетник работи в офис, който е оборудван с офис техника и използва програмни продукти за текстообработване, електронни таблици, както и специализирани информационни системи в областта на банковото, застрахователното и осигурителното обслужване.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Финансовият отчетник може да работи във финансови и застрахователни институции, както и в други държавни и частни организации от различни сфери на стопанството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Финансовият отчетник носи отговорност за вярното попълване и представянето в срок на различни видове документи. Той планира и организира своята дейност, като спазва нормативно регламентираните срокове. Носи отговорност за опазване на банковата тайна и за спазване на финансовата дисциплина и вътрешния ред.

Усилия, които трябва да се полагат – Желаещите да упражняват тази професия трябва да са много наблюдателни, концентрирани, да мислят бързо, точно и логично, да имат математически способности

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Финанси, банково и застрахователно дело.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството – производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното предприятие.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Специалист, Сметна палата
  • Отчетник, счетоводство
  • Отчетник, гаранции по кредити
  • Отчетник, облигации
  • Отчетник, финанси, ценни книжа и др.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Финансов отчетник“ могат да се обучават за получаване на квалификация по професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“. Имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

http://abanksb.bg/ – Асоциация на банките в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Финансовият отчетник трябва да притежава логическо мислене, математически способности, съобразителност, бързина, организираност, отговорност, дисциплинираност и умение за работа в екип.

Необходими знания и умения – Финансовият отчетник трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя, класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова информация. Да умее да планира работата си. Да проявява лоялност. Да умее да работи с компютър, офис техника и интернет.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионалните гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика на предприятието, Публични финанси, Финансов мениджмънт, Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Банково счетоводство, Застрахователно и осигурително счетоводство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]