Фотография

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ФОТОГРАФ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Фотография

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Фотография – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности от фотографията и в по-специфични области от нея. Подходяща е за хора, които искат да практикуват свободни професии.

Основни дейности – Фотографът определя обектите, които ще се заснемат, както и експозицията им. Участва в създаването на изображения върху различни носители. Избира последователност от изразни средства – композиция, светотоналност и колорит (цвят). Следи за фотографското качество на изображението. Извършва самото фотографиране, с което се запечатват образите върху носителя на изображението. Обработва негативите, като ги подготвя за последващия процес – копиране на снимките. При цифровата фотография, след заснемане следва технологическа и компютърна обработка на заснетия материал, принтиране и копиране на снимките и прехвърляне на изображенията върху определен цифров носител на информация (напр. хард-диск, DVD, флаш памет и др.). Работи със снимачна техника – фотоапарати, фотокамери, видеокамери, фотоувеличители, експонометри, флашметри, осветителна техника, фотокопирни машини, скенери и компютър с монитор; фотографски материали – филми, фотохартия, позитивен и негативен проявител (фотохимия), фиксаж, касети, дигитални (цифрови) носители и др.

Отговорности и задължения – Фотографът създава трайни фотографски изображения като подбира фотографска оптика и апаратура (светлина и осветителни прибори, обективи, филмови или цифрови фотокамери, светлофилтри, експонометрия). Избира подходящ кадър и формат на снимката, тон и тонални гами, осветление и светлосянка, линия, фигура и форма, перспектива и изобразителен ъгъл, изобразителни планове, височина на гледната точка и ракурс, фотокомпозиция. Фотографът създава различни видове изображения като използва основните и смесените жанрове на фотографията – художествен фотопейзаж, художествен фотопортрет, рекламна фотография, актова фотография, битова фотография, фоторепортаж, фотографски натюрморт, архитектура и интериор, спортни снимки, снимки на спектакли и мода, фотоетюди и др.

Възможно работно време – Работното време в ателие обикновено е със стандартна продължителност (8 ч./ ден), но в повечето случаи е свързано със събития, които се заснемат, и това налага работа в почивните и празничните дни или до късно вечер.

Възможни контакти – Фотографът изпълнява своите задължения в контакт с моделите и обектите, които снима, колеги и работодатели. Осъществява връзки и с клиенти и доставчици на консумативи.

Полезна информация – Фотографът носи отговорност за поддържане на техниката в изправно състояние. При заснемане на определени събития, за които е невъзможно тяхното повторно осъществяване, от фотографа се изисква много висока степен на отговорност. Той сам обработва снимковия материал както по класическия метод във фотолаборатория, така и с помощта на компютър и специализиран софтуер
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички сфери на обществената дейност, публичния и частния сектор: в рекламата, криминалистиката, фотодокументалистиката, фотожурналистиката, научно-техническата фотография, в културата и модата, в пресата, издателствата и електронните медии.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на фотографа често предполага ангажираности в извънработно време, както и работа при неблагоприятни атмосферни условия.

Ресурси, с които трябва да се работи – Снимачна техника – фотоапарати, фотокамери, видеокамери, фотоувеличители, експонометри, флашметри, осветителна техника, фотокопирни машини, скенери и компютър с монитор; фотографски материали – филми, фотохартия, позитивен и негативен проявител, фиксаж (фотохимия), касети, дигитални (цифрови) носители на информация и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Aудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти .

Организации, в които може да се реализира фотографът – Печатни медии, рекламни студия, издателства и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фотограф
  • Фоторепортер
  • Фоторедактор
  • Въздушна фотография
  • Научна фотография
  • Художествена фотография

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки/ Професионални сдружения и организации:

Национално сдружение фотографска академия „Янка Кюркчиева” – http://photoacademy.org/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Фотографът трябва да има добро зрение и правилно цветоусещанe, умения за организиране на самостоятелна и колективна трудова дейност, дисциплинираност, упоритост и търпение, концентрация и наблюдателност, генериране на идеи, технически усет.

Необходими знания и умения – Познаване на различни видове фотографска оптика и апаратура; работа с осветителни тела и прибори; умение за изграждане на осветление и светлосянка; умение за създаване на фотографии и прилагане на фотографски процеси.

Изисквани степени на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация е: за трета степен на професионална квалификация – завършено основно образование; за четвърта степен на професионална квалификация – завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация;

Къде може да се усвои – В училища по изкуствата към Министерството на културата (за придобиване на трета степен на професионална квалификация) и професионални колежи в средното образование (за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация).

Предмети, които се изучават – Обща фотография, История на изкуството, Художествена фотография, Научна фотография, Цветна фотография, Оптика и апаратура, Кино, Компютърна графика, Рисуване, Електротехника, Фирмен мениджмънт, Чуждоезикова подготовка по професията, Учебна и учебно-производствена практика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]