Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621110

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6211104

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури – първа степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с основните дейности по отглеждане на гъби и други култури.
Основни дейности – Работникът в растениевъдството подготвя площите и посевния материал за сеитба, извършва сеитбата на семената и засаждането на посадъчен материал, чисти плевелната растителност, сортира и подготвя продукцията за съхранение, подготвя складовите помещения за съхранение на продукцията (обгазяване, дезинфекция и др.).
Отговорности и задължения – Работникът в растениевъдството участва в мероприятията по отглеждане на техническите култури, в ръчните и механизираните мероприятия по засяване и засаждане на семепроизводните култури, в прибиране, сортиране, низане, пастиране и съхранение на продукцията от техническите култури.
Възможно работно време – Работният ден на работниците в растениевъдството е с различна продължителност. Възможно е да бъде удължаван предвид сезонността на селскостопанските работи по залагането и грижите по отглеждане и прибиране на културите. Възможно е и работа през тъмните часове на денонощието, през почивните и празничните дни от годината.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Работникът в растениевъдството е длъжен да познава и спазва правилата за безопасност при работа с препарати, химикали и торове.
Полезна информация http://www.bgfermer.bg/Rubric.asp?RubricId=202584 – Раздел „Растениевъдство“
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Работниците в растениевъдството работят в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, оранжерии, семепроизводни стопанства, арендни стопанства.
Възможности за допълнителни придобивки – Работникът в растениевъдството може да отглежда селскостопански култури и в семейно стопанство за задоволяване на собствени нужди и за предлагане продукция на пазара.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Голяма част от работното време на работника в растениевъдството протича при разнообразни климатични условия, свързани с вариране на температурите, влажност и др. В някои случаи той работи в сгради, в които се съхраняват препарати, торове и химикали.
Възможни контакти – В своята работа работниците в растениевъдството се ръководят от указанията и съветите на техника-растениевъд или на агронома, както и на ръководителите на различните селскостопански обекти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Работникът в растениевъдството упражнява професията си в сферата на селското стопанство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Работникът в растениевъдството се реализира в частни земеделски стопанства, кооперации, зеленчукови и овощни градини, оранжерии, в опитни полета, обслужващи изследователските институти и университети.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Зеленчукопроизводител
 • Работник, отглеждащ зеленчуци
 • Работник, производител на захарно цвекло
 • Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
 • Работник, поливач
 • Градинар
 • Работник, парник
 • Работник, разсадник
 • Семепроизводител
 • Овощар
 • Работник, овощна градина
 • Работник, отглеждащ плодове
 • Работник, отглеждащ трайни насаждения
 • Работник, отглеждащ хмел
 • Работник, добив на балсамова смола
 • Работник, облагородяване на овощни дървета
 • Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
 • Работник, отглеждащ тютюн
 • Тютюнопроизводител
 • Градинар
 • Билкоберач
 • Билкопроизводител
 • Градинар
 • Гъбар
 • Работник, гъбарник
 • Работник, производство на мицел

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Те могат да продължат образованието си, като се включат в професионално обучение по професии с по-висока степен на професионална квалификация от професионалното направление.
Полезни връзки – Линк към „Селскостопанска социална мрежа“: http://agronet.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – За да изпълняват успешно дейността си, работниците в растениевъдството трябва да проявяват съобразителност, гъвкавост и дисциплинираност, да са физически здрави и издръжливи.
Необходими знания и умения – Работниците трябва да притежават умения за самостоятелна работа, както и за работа в екип. Те трябва да осъществяват ефективна комуникация и да поддържат конструктивни работни взаимоотношения. • Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Земеделие с почвознание, Ботаника, Зеленчукопроизводство, Овощарство, Лозарство, Тютюнопроизводство, Етеричномаслени култури, Гъбопроизводство, Билкарство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]