Геодезия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Геодезист

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

581010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Геодезия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5810101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

ГЕОДЕЗИЯ – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с извършване на основни геодезически измервания и изработване на планове и карти.

Основни дейности – Геодезистът извършва различни геодезични, гравиметрични, фотограметрични и картографски измервания. Изготвя разработки и експертизи за категоризация, оценка и използване на земеделските земи. Определя деформациите на инженерни съоръжения и изследва свлачища и геодинамични процеси и явления. Създава и поддържа кадастъра и свързаните с него автоматизирани информационни системи.

Отговорности и задължения – Геодезистът извършва основни геодезически измервания – изчислява координати и коти на геодезически точки, извършва геодезически снимки и изработва планове и карти. Извършва дейности по кадастъра, трасировъчни работи и контрол на строителни обекти, екзекутивни заснемания. Изработва дребно-мащабни карти. По време на работа отговаря за скъпа и сложна геодезическа апаратура и офис техника.

Възможно работно време – Работата на геодезиста съчетава много разнообразни дейности, част от които се осъществяват на открито, а друга част – в работни помещения. Поради работа на открито при геодезическите измервания се наблюдава сезонност: значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо през есенно-зимния. Понякога се налага да се работи с удължено работно време през лятото, а по изключение – в почивните и празничните дни.

Възможни контакти – С колеги, помощен и ръководен персонал, административнодлъжностни лица, представители на наши и чужди фирми, предприятия и търговски дружества. Занимаващите се с преподавателска дейност контактуват с ученици и студенти.

Полезна информация – Геодезистът работи с геодезични измерителни инструменти: механични, оптикомеханични и електронни, използва и фотограметрични инструменти и помощни инструменти и пособия. При обработка на резултатите от заснемането и изготвянето на графична документация геодезистът ползва компютър, изчислителни и чертожни инструменти, а също и съвременна офис-техника. Работи с технически инструкции, наредби, правилници и други нормативни документи.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В държавни и общински институции, обслужващи геодезически, картографски, фотограметрични фирми, както и във всички строителни фирми.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – При заснемане, трасиране, контролиране на направления и други дейности геодезистът работи при полеви условия – надземни или подземни. Налагат се пътувания. Геодезистът e отговорен за достоверността и точността на геодезическите измервания, изработените планове, карти, скици и регистри за недвижимите имоти.

Усилия, които трябва да се полагат – Спецификата на работата изисква геодезистът да има добро физическо здраве и устойчивост за работа при полеви условия, добро зрение, разпределеност и концентрация на вниманието.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – архитектура, урбанизъм и геодезия; строителство.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Широката подготовка на геодезистите им дава възможност да работят като чертожници, преподаватели в средни училища, технически изпълнители и други.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, геодезия, фотограметрия и картография
  • Техник, земемерство и земеустройство
  • Техник, строителство на метрополитен
  • Техник, маркшайдер
  • Чертожник
  • Чертожник, картография
  • Чертожник, топография

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Геодезист“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации http://www.geodesy-union.org/ – Съюз на геодезистите и земеустроителите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – наблюдателност, концентрация на вниманието, логическо мислене и комбинативност, умение за планиране и организиране на дейността, физическа издръжливост, умение за оформяне на чертежи и техническа документация, готовност за работа в екип, за точно и прецизно спазване на изисквания и инструкции, търпение и упоритост, умения за справяне в проблемни ситуации, отговорност, коректност, самоконтрол, предприемчивост.

Необходими знания и умения – Професията изисква умения за оформяне на чертежи и техническа документация, усет за работа с числа и математически способности, умения за откриване, разпознаване и запомняне на обекти и ориентиране в пространството. Познаване и работа с геодезически инструменти – теодолити, нивелири, GPS приемници, ползване на компютри със специализиран софтуер и интернет, работа с техническа документация (закони, наредби, инструкции, проекти, карнети, карти, планове и др.).

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Топографско чертане, Електронни и лазерни геодезически инструменти, Строителство, Геодезически планове, Кадастър, Земеустройство, Картография, Инженерна геодезия, AutoCad в геодезията, Координатни изчисления и други.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално
обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]