Геология и геофизика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ГЕОЛОГ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

443010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Геология и геофизика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4430101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Геология и геофизика – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с проектиране и изпълнение на дейности в областта на геолого-проучвателното дело, опазването на околната среда, регионалното развитие и инфраструктурата. Геофизиката заема водещо място при изучаването на дълбочинния строеж на земната кора и има изключително важно значение при търсенето и проучването на находища на полезни изкопаеми, при промишленото, гражданското и минното строителство

Основни дейности – Техникът-геолог осъществява следните дейности: геоложко картиране; геоложко търсене и проучване; извършва геохимични, минераложки, петрографски, структурно-геоложки и други изследвания; обработва и анализира данните; интерпретира получените резултати и разработва оценка на запасите при предстояща експлоатация на полезните изкопаеми; извършва преподавателска дейност.

Отговорности и задължения – Техникът-геолог извършва теренно описание и наблюдение; документира проучвателни изработки; взема, съхранява и транспортира материали от минни и повърхностни проучвания; извършва пробване при инженерногеоложко проучване; реализира измервателни схеми и извършва геофизични измервания; извършва хидроложки измервания; извършване на мониторинг на геоложката среда.

Възможно работно време – Обикновено техникът-геолог работи на пълен работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Спазва изискванията за техническата безопасност съобразно условията на работната среда. Използва лични предпазни средства и спазва забранителни и предупредителни знаци, надписи и табели.

Полезна информация – Геоложките и хидрогеоложките проучвания са задължителни при изследване на минералните води, при водоснабдяване на промишлени обекти и населени места. Данните от геоложките и инженерно-геоложките проучвания имат изключително важно значение при предприемане на строителни дейности и борбата със свлачищните явления
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на геоложките проучвания на полезни изкопаеми и миннодобивната промишленост; проучването и добива на нефт, газ и термални води.

Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика

Ресурси, с които трябва да се работи – Работи се различни уреди (далекомери, теодолити, бусоли, нивелир, лати и др.), инструменти (лопатка, чук, свредел) и документи (топографска карта, геоложки карти и таблици).

Трудности и предизвикателства в тази професия: По време на проучвания техникът-геолог работи в извън населени места – в планината, на полето, в рудници, водни басейни и др. Изложен е на различни атмосферни условия – вятър, дъжд, силно слънце.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Науки за земята.

Организации/ институции, в които може да се реализира – В научни институти, лаборатории и висши училища, строителни компании и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник, геология
  • Техник, проучване на полезни изкопаеми
  • Техник, геофизика
  • Техник, хидрогеология

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-геолог“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

Асоциация на геодезическите фирми – http://www.agf.bg/bg

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – http://geodesy-union.org/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – логическо мислене и комбинативност; концентрация на вниманието и наблюдателност; добро физическо здраве; нормално зрение и възприемане на цветовете; усет за форма и пространство.

Необходими знания и умения – Да разчита геоложка и техническа документация – схеми, чертежи, скици, карти, проекти и др.; познава ендогенните и екзогенните геоложки процеси; познава и прилага Закона за опазване на околната среда; организира ефективно работното си време и работното си място; оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Кристалография, Минералогия, Кристалооптика, Палеонтология, Стратиграфия, Исторична геология, Петрография, Теренна геология, Геотектоника и структурна геология, Рудообразувателни процеси, Геология на нефта и газа, Въглищна геология, Геология на България и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]