Горско и ловно стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Дивечовъд

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Горско и ловно стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Горско и ловно стопанство – втора степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с технологиите за стопанисване на горите, дърводобива и ловностопанската дейност.

Основни дейности – Дивечовъдът участва в ранна диагностика и превантивна борба с болести, вредители и горски пожари, наблюдава и полага грижи за дивите животни, при необходимост извършва лечение.

Отговорности и задължения – Дивечовъдът прилага изискванията и разпоредбите, регламентиращи дейностите в горите, отговаря за опазването на околната среда и биоразнообразието, правилно използва и съхранява необходимите в горското стопанство инструменти, спазва режимите на ползване на горските ресурси и на безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Работното време на дивечовъда е стандартно, но понякога се налага да се работи в почивни и празнични дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Дивечовъдът трябва да познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, изискванията и разпоредбите, регламентиращи дейностите в горите, опазването на околната среда и биоразнообразието.

Възможни контакти – Дивечовъдът общува с колеги дивечовъди, с хора, заети в сферата на горското стопанство, както и с преките си ръководители.

Полезна информация: http://www.noa.bg/Files/library/document38.pdf – статия „Дивечовъдство и ловен туризъм“, сп. „Животновъдство BG“, стр. 47)
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Дивечовъд“, могат да работят в държавните дивечовъдни станции, в държавните лесничейства и в други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане на диви животни.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Дейностите на дивечовъда се извършват предимно на открито – в дивечовъдните станции или в лесничействата.

Усилия, които трябва да се полагат – Ролята на заетите в професионално направление „Горско стопанство“ и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради новите екологични, икономически и социални задачи и предизвикателства.

Ресурси, с които трябва да се работи – В своята трудова дейност дивечовъдът използва хранилки, поилки и солища, препарати за профилактика и лечение на дивеча, огнестрелно оръжие и боеприпаси, ловни съоръжения (капани, чакала и др.), транспортни средства, специална работна екипировка и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Дивечовъдът упражнява професията си в сферата на горското стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилият квалификация по професията може да се реализира в лесничейства, дивечовъдни станции и други предприятия, специализирани в отглеждането на диви животни.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Фермер, животновъд
  • Дивечовъд
  • Съдържател, резерват за животни
  • Фермер, дивечовъд

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Дивечовъд“, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://balkani.org/ – Сдружение за дива природа „Балкани“

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията „Дивечовъд“, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни, отговорни по отношение на възложените задачи и др.

Необходими знания и умения – В своята професия дивечовъдът трябва да познава характерните особености на горите в България и основните фактори, влияещи върху популациите на дивите бозайници и птиците. Той трябва да прилага изискванията и разпоредбите, регламентиращи дейностите в горите (в т.ч. охрана, възпроизводство и ползване на дървесни и недървесни ресурси), опазването на околната среда и биоразнообразието. Да осъществява ефективни комуникации с колеги и с прекия си ръководител, и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Увод в дивечовъдството, Основни начини за развъждане на дивеча, Хранене на дивеча, Опазване на дивеча, Болести по дивеча и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионалнообучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]