Горско стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Лесовъд

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Горско стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Горско стопанство – втора степен на професионална квалификация. Завършилият специалността познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в т.ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловностопанска дейност и други ползвания от горите).

Основни дейности – Лесовъдът събира и добива семена за производство на фиданки, произвежда млади фиданки за залесяване и организира залесяването. Отглежда младите гори и се грижи за дивеча. Маркира дървета за извършване на различни видове сечи, организира строежа на горски пътища, както и обработването на почвата и засяването на семена и засаждането на фиданки. Охранява горите от пожари, неправомерна сеч и други нарушения.

Отговорности и задължения – Лесовъдът трябва да извършва наблюдения върху растежа и развитието на гората, сроковете на цъфтеж, узряване, разсейване и събиране на шишарки и плодове, на защитените територии и обекти, гранични и други знаци, съоръжения. Той следи за движението и здравословното състояние на дивеча, рибата и хищниците, както и наличието на хранителна база. Наблюдава пашата в горите, дърводобивните мероприятия и други.

Възможно работно време – Налагат се нощни обходи и дежурства и в почивните дни.

Възможни контакти – Лесовъдът сътрудничи с лесничеи, залесители, горски стражари, лесовъди, началници на участъци, механици, клиенти и доставчици, нарушители, представители на държавната и общинската администрация.

Полезна информация – При залесяване и дърводобив работата е групова, а при наблюдение и охрана на горите, наблюдение на дивеча, опазване от пожари и нарушители – индивидуална.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Лесовъдът може да работи в горските и ловните стопанства, лесничейства и дивечовъдни станции, национални природни паркове и резервати.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на организацията и работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – През по-голямата част от работното си време лесовъдът работи на открито, при различни климатични условия в зависимост от района, в който е разположено горското стопанство.

Ресурси, с които трябва да се работи – Лесовъдът работи със семена, билки, гъби, насаждения, дивеч и риба, дървен материал. Използва таксационни и геодезични измервателни инструменти и транспортни средства, както и моторни триони, специализирани трактори за дърводобив. Работи с нормативни документи, инструкции и научна литература. При обиколки на повереното му горско стопанство носи ловно оръжие и бинокъл, униформено и теренно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Горско стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Национални природни паркове, резервати и други.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Специалист, лесовъдство
  • Маркировач, лесофонд и дървен материал
  • Лесозащитник
  • Горски пазач

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Лесовъд”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации:

http://www.bulgarian-foresters.org/ – Съюз на лесовъдите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лесовъдът трябва да има добра физическа издръжливост за придвижване пеша до различни обекти. Той притежава адаптивност при различни атмосферни условия, добро зрение и др.

Необходими знания и умения – В работата си лесовъдът използва умения за наблюдаване и анализиране развитието на гората и дивеча. Той трябва да може да работи точно и отговорно със специализираната техника.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Лесовъдство, Защита на гората, Горско почвознание, Ловно стопанство, Основи на горскостопанските дейности, Горска таксация, Горски култури и селекция, Механизация на горското стопанство и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]