ГОРСКО СТОПАНСТВО

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ИКОНОМИСТ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345120

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

ГОРСКО СТОПАНСТВО

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3451205

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

ГОРСКО СТОПАНСТВО – трета степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения за особеностите и организацията на горското стопанство, изготвянето и попълването на документи, свързани с дейностите в горското стопанство и др.

Основни дейности – Икономистът извършва трудовата си дейност в предприятие или организация, като спазва Кодекса на труда, Инструкцията за противопожарна охрана, Правилника за вътрешния ред на организацията и всички други законови и подзаконови актове, които се отнасят за конкретната дейност. Икономистът осъществява организацията на труда на персонала, възлага ежедневната работа и разпределя оперативните задачи. Контролира качественото изпълнение на задачите. Участва при наблюдение, констатиране и анализиране на резултатите. Мотивира служителите при изпълнение на конкретните задължения. Изготвя отчети и набелязва мерки.

Отговорности и задължения – Икономистът участва в планирането на дейността на предприятието и в реализацията на плана. Взема участие в разработване на организационната структура на предприятието. Извършва проучвания, събира, обработва и анализира информация. Планира потребността от персонал. Участва в организацията на дейността на предприятието, в търсенето, подбора и квалификацията на персонала. Разрешава конфликти. Оценява професионалното развитие на персонала. Участва в управлението на имуществото на предприятието. Организира маркетинговата дейност на предприятието. Участва в ценообразуването. Изготвя оферти. Води търговски преговори, сключва сделки и контролира изпълнението им. Организира дистрибуцията. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на предприятието. Участва в управлението и анализа на финансовоикономическото състояние.

Възможно работно време – Работното му време е фиксирано в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – Осъществява контакти и взаимодействие с останалите подразделения в организацията. Поддържа контакти с финансови и други институции и организира взаимоотношенията с тях. Осъществява контакти с клиенти.

Полезна информация – Познава и прилага нормативни документи. Ползва информационни техники стандарти, справочници, правилници, митнически тарифи, банкова информация и приложен софтуер. Работи с офис техника.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В малки, средни и големи организации и предприятия от всички отрасли на стопанството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на предприятието.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на икономиста изисква бърза реакция към променящите се изисквания по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции. Икономическите промени налагат непрекъснато повишаване на професионалната квалификация.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Администрация и управление.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Във всички отрасли на икономиката като: промишленост, строителство, селско стопанство, банково и застрахователно дело, транспорт, енергетика, а така също и в организациите с нестопанска дейност – фондации, здравни и културни заведения, научно-изследователски институции и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Икономист, външна търговия
  • Икономист индустрия
  • Икономист, организация и управление
  • Икономист, организация на труда
  • Икономист, селско стопанство
  • Икономист, управление на персонала и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Икономист”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации
http://bgeconomist.bg/ – Издание на Съюза на икономистите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Организираност, инициативност, отговорност, прецизност, коректност. Умение да организира работното време, да взема бързи и адекватни решения и да спазва морално-етичните норми на поведение. Гъвкаво и оперативно мислене.

Необходими знания и умения – Познава стопанското устройство на страната, да познава и прилага нормативни документи, да разбира съществуващите икономически отношения, структурата и организацията на предприятието, да притежава комуникативни умения, способност за работа в екип и предприемачески умения. Необходими са и умения за анализиране, сравняване и обобщаване на информацията, и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика на предприятието, Счетоводство на предприятието, Иновации и иновационна политика, Бизнес планиране и контрол, Икономика, организация и управление на индустриалното предприятие и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]