Говедовъдство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ЖИВОТНОВЪД

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Говедовъдство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Говедовъдство – трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на методите за отглеждане и развъждане на говеда.
Основни дейности – Техник-животновъдът организира производството и съхранението на фураж. Организира правилното отглеждане на животните, осигурява профилактични грижи за животните. Осъществява развъдна дейност. Планира, ръководи и контролира дейността в животновъдната ферма.
Отговорности и задължения – Техник-животновъдът обслужва машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, и полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение. Отговорностите му се различават в зависимост от вида и типа на фермата или предприятието, в което работи.
Възможно работно време – Работното време на техник-животновъдите е с нормална продължителност, но предвид спецификата на грижите за животните е възможно то да бъде удължено до късно през нощта, както и да се работи през почивните и през празничните дни от годината.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Техникът- животновъд е длъжен да познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да опазва околната среда.
Полезна информация http://www.rimsa.eu/ – Селскостопанска академия, Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Те могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.
Възможности за допълнителни придобивки – В съответствие със социалната политика на фирмата и работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Част от работното време на техник- животновъда протича на открито при разнообразни климатични условия, свързани с вариране на температурите, влажността и др. В някои случаи той работи в сгради с вредни газове и механични замърсители, с опасност от алергични заболявания.
Възможни контакти – В трудовата си дейност техник-животновъдът общува със зооинженери, ветеринарни лекари, агрономи, собственици на ферми, съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажба, научни институти, опитни станции и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Tехник-животновъдът работи в сферата на растениевъдството и животновъдството.
Организации, в които може да се реализира човек – Tехник-животновъдът може да се реализира във вивариуми, лаборатории, обслужващи изследователски институти, университети, болници и други организации.
Длъжности, които могат да се заемат:

 • Техник, зоология
 • Управител, селско стопанство
 • Фермер, животновъд
 • Фермер, производител на мляко
 • Фермер, производител на млечни продукти
 • Фермер, отглеждащ птици
 • Фермер, производител на яйца
 • Животновъд
 • Фермер, развъждащ птици в инкубатор
 • Птицевъд
 • Съдържател птичарник
 • Фермер, зайцевъд
 • Фермер, пчелар
 • Фермер, пчеловъд
 • Фермер, отглеждане на копринени буби
 • Пчелар
 • Гледач, копринени буби (бубар)
 • Копринар
 • Фермер, коневъд
 • Фермер, развъждащ племенни животни
 • Жокей

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Tехник-животновъд”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации http://bpu-bg.org/ – Съюз на птицевъдите в България

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията трябва да обичат животните, да бъдат подвижни, сръчни, физически здрави и издръжливи.
Необходими знания и умения – За да ръководи животновъдна ферма и да изпълнява всички основни производствени дейности, техник-животновъдът трябва да може да работи в екип, да осъществява ефективна комуникация с други лица и да поема отговорност за работата си.
Изисквана степен на образование/ квалификация – За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Селскостопанска техника, Анатомия и физиология, Основи на животновъдството, Фуражопроизводство, Хранене и развъждане, Животновъдство, Основи на ветеринарната медицина, Експлоатация и ремонт на земеделска техника, Говедовъдство, Овцевъдство, Свиневъдство, Птицевъдство и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]