Графичен дизайн

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213070

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Графичен дизайн

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130701

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Графичен дизайн – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на графичния дизайн – проектиране на печатни рекламни материали, плакати, визуална комуникация, шрифт, телевизионна графика, уеб дизайн и др. Обучаемият овладява тънкости и сръчности, позволяващи му да се изяви като добре подготвен и ерудиран художник-изпълнител.

Основни дейности – Графичният дизайнер проектира различни видове печатни рекламни материали, като създава и редактира графични изображения, работи с цвят, форма и текст, използвайки различни графични редактори (графични програмни продукти) и издателски системи. Чрез творчески процес визуализира идеи, рекламира продукти и услуги.

Отговорности и задължения – Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване и/или електронна публикация. Проектира каталози и рекламни материали, календари, опаковки и етикети, комбинирайки текстове и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, запазен шрифт, визитки, бланки, папки и др.). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

Възможно работно време – Графичният дизайнер може да работи на трудов договор с нормирано работно време или като самонаето лице.

Възможни контакти – С ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Графичният дизайнер работи на компютър, затова е добре да познава необходимите програми и   процеси. Ако се работи за печатно издание, трябва да се има предвид с какви програми се работи и какви са полиграфическите   процеси.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В печатни издания (книги, списания, вестници и т.н.), печатна реклама, уеб дизайн и др.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – От графичния дизайнер се очаква винаги да има нови и оригинални идеи, готовият продукт да бъде представен в срок, а това на моменти може да доведе до стрес.

Ресурси, с които трябва да се работи – За осъществяване на дейностите в професията са необходими: компютърна система, скенер, печатащи, копирни и други периферни устройства, носители на информация, програмни продукти за предпечат и графичен дизайн, консумативи – тонер, мастила, хартия, фолио, филми и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации/институции, в които може да се реализира графичният дизайнер – печатници, издателства, рекламни агенции, уеб студия, медии и др.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Графичен дизайнер
  • Компютърен график
  • Специалист по предпечатна подготовка

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредствам курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите Трета степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Концентрация и наблюдателност; развито въображение и асоциативно мислене; добро цветоусещaне; умение за рисуване и чертане; чувство за иновативност и изобретателност; технически умения.

Необходими знания и умения – Професията предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Трябва да се прилагат на практика получените знания по история на шрифта и печатарските практики, по композиция, цветознание, рисуване, шрифт, предпечатна подготовка и графичните програми за растерна и векторна графика, основните понятия в рисуването и работата с цветовете; техники по графично проектиране и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, училищата по изкуства към Министерството на културата и центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Графичен дизайн, Компютърна графика, Уеб дизайн, Шрифт, Илюстрация и оформление на полиграфическите издания, Предпечатна подготовка, Фотография и видеотехника, История на изкуството, Чуждоезикова подготовка по професията, Фирмен мениджмънт, Учебна и учебно-производствена практика, Рисуване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]