Хидроенергетика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

522030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Хидроенергетика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5220303

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Хидроенергетика – трета степен на професионална квалификация Организира монтаж и демонтаж на елементи и възли от хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във ВЕЦ. Извършва профилактика на хидротехнически съоръжения, тръбопроводи и арматура във ВЕЦ

Основни дейности – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации изпълнява задачи по контрол и управление на технически съоръжения и по техническа безопасност на производствени процеси. Участва при тестване на съоръжения, инсталации и мрежи и въвеждането им в експлоатация. Извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия. Той притежава компетенции за оценяване на качеството на извършваните дейности. В своята работа, техникът на енергийни съоръжения и инсталации използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература, работи с клиенти, ръководи екип.

Отговорности и задължения – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации носи отговорност за качеството на своята работа и работата на хората от екипа, който ръководи, предметите и средствата на труда, опазването на фирмена тайна и поверителна информация, безопасността – своята и на другите; опазването на околната среда.

Възможно работно време – Работното време се регламентира от действащите нормативни документи и от спецификата на специалностите в професията. То е със стандартна продължителност. Техникът на енергийни съоръжения и инсталации при необходимост работи през почивните дни, като при овладяване на аварийни ситуации и отстраняване на последиците от тях се работи на трисменен режим на работа.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности, в зависимост от енергийния сектор, в който работи.

www.nisbg.org/ – Национален инсталационен съюз

www.spge-bg.com/ –Камара на инсталаторите в България
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи енергопреобразуващи технологии с първичен енергоносител, конвенционални, ядрени и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии в енергетиката, ползването на програмни продукти, владеенето на чужди езици. Предизвикателствата в професията се свързват с нейната икономическа значимост, което изисква висока степен на дисциплина и отговорност.

Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации работи със суровини и материали (конструкционни, топло- и хидроизолационни, антикорозионни, уплътняващи, смазващи и миещи вещества); работни вещества (хладилни агенти, студоносители и горива); с техническа документация (специализирана, справочна и каталожна литература, конструктивна документация, компютър, професионален софтуер, професионална библиотека); с основни и специализирани инструменти, стендове, машини, приспособления, измервателна апаратура и съоръжения; с лични предпазни средства и работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Енергийни съоръжения и инсталации”.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи конвенционални и възобновяеми енергийни източници.

Длъжности, които могат да се заемат :

o Техник-механик, газови турбини

o Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

o Техник-механик, ядрена топлоенергетика

o Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

o Техник-механик, очистване на въздуха o Техник-механик, термични и водноенергетични машини

o Техник-механик, централизирано топлоснабдяване

o Оператор, газгенератор (газгенераторчик)

o Оператор, парни турбини

o Оператор, геотермална централа

o Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

o Оператор, слънчева електроцентрала

o Оператор, топлоелектроцентрала

o Оператор, хидроелектроцентрала

o Помощник-оператор, парна турбина

o Помощник-оператор, парогенератор

o Оператор, водна турбина o Оператор, мрежова топлофикационна станция

o Оператор, газова електроцентрала

o Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

Полезни връзки:

lex.bg/laws/ldoc/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Дисциплинираност, търпение, упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност и лоялност, логическо мислене и комбинативност, технически усет и способности, съобразителност и гъвкавост.

Необходими знания и умения – Знания за монтаж, демонтаж, профилактика, контрол и управление на технически съоръжения в енергетиката, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За упражняващия професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ с придобита трета степен на професионална квалификация, в зависимост от специалността, се изискват свидетелства за правоспособност, регламентирани в ДОИ за квалификация по професия.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Eлектротехника и електроника, Хидравлични машини, Термодинамика и топлопренасяне, Основи на ядрената енергетика, Ядрени енергийни реактори, Парни турбини, Експлоатация на енергийни съоръжения и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]