Хотелиерство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Камериер

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

811030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Хотелиерство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8110301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Хотелиерство първа степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за поддръжка на различните пространства в хотели, къмпинги, мотели.

Основни дейности – Основните дейности на камериера са почистването на хотелските стаи, санитарните възли и общите помещения.

Отговорности и задължения – Камериерът отговаря за зареждането на камериерската количка с почистващи препарати, чисто бельо, рекламни материали. Той е длъжен да проверява състоянието на поверените му стаи.

Възможно работно време – Работното време може да варира според изискванията на работодателя ‐ от 4 до 12‐часови смени.

Възможни контакти – С прекия ръководител, с членовете на екипа , с гости от различни националности

Полезна информация – Статия: Какво е необходимо да знаеш, за да работиш като камериер / камериерка? HTTP://WWW.BOYADJIEVA.ORG/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80‐ %D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Камериерът може да работи в хотели, къмпинги, мотели, частни фирми и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – съществува опасност от алергии, вследствие непрекъснат контакт с дезинфекционни средства и почистващи препарати.

Ресурси, с които трябва да се работи – Камериерът работи с препарати за почистване, дезинфекционни средства, прахосмукачка, прибори за миене, количка за транспортиране на бельо и др.; с рекламни материали, продукти за минибара и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Организации/институции, в които може да се реализира – Камериерът може да се реализира в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина, в почивни станции и балнеосанаториуми, на туристически кораби, в хотелски стаи и офиси и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Главен камериер/камериерка, хотел
  • Камериер/камериерка
  • Прислужник, личен.

Възможности за кариерно развитие – Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията могат повишават квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др., а също и да продължат обучението си по професии с втора степен на професионална квалификация от същото професионално направление.

Полезни връзки : http://www.bgstuff.net/formi‐i‐DOKUMENTI/DRUGI4/2296‐dlazhnostna‐harakteristika‐na‐dlazhnostta‐kamerier ‐ Длъжностна характеристика на длъжността “Kамериер”

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Камериерът трябва да е дисциплиниран, отговорен, организиран, лоялен, коректен, дискретен, вежлив и др.

Необходими знания и умения – Знания за различните видове почистващи машини и препарати и начина за работа с тях; за реда за евакуация на гостите; за правилата за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване, за работа в екип и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е: завършен VI клас за ученици; завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта – за лица, навършили 16 години. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални училища и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Безопасни и здравословни условия на труд, Хигиенни норми за работа според хотелските стандарти, Стандарт за хигиена и безопасност в процеса на работа, Ежедневен статус на стаите на хотела, Видове почистващи машини и препарати и начини за работа с тях, ред за обработка на стаи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията http://www.mon.bg/‐ Национални изпитни програми.

Линкове към полезна информация

http://www.mon.bg/ ‐ Професионално образование, Държавен план‐прием в държавните и общинските професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища

http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на средните училища

http://www.navet.government.bg/ ‐ Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение http://www.mon.bg/ ‐ Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]