Икономическо информационно осигуряване

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

482020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Икономическо информационно осигуряване

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

4820201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Икономическо информационно осигуряване – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с усвояване на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др.

Основни дейности – Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни. Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни; организация на данни – трансформиране от един формат в друг, промяна на структурата и подредбата; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и др., при което могат да бъдат включени и изчисления по предварително зададени правила. В зависимост от областта и мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Видът (цифрови, тестови) и характерът на данните (финансови, статистически, показания на апаратура) могат да варират в широки граници.

Отговорности и задължения – Операторът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни, като използва програми за електронни таблици, заявки към бази данни или в екранните форми на специализирани софтуерни продукти. Обработката може да изисква предварителна организация на данните, която се състои в трансформиране на данни от различни източници – текстови файлове, генерирани от програми и системи, документи или таблици на хартиен носител или в електронен формат, както и от електронна поща, във формат и структура, подходящи за въвеждане (импортиране) в друга програма. Работата с документи от хартиен носител може да изисква и умения за използване на специализиран софтуер за сканиране и разпознаване на текст.

Възможно работно време – Обикновено трудовата заетост е на пълен работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Операторът информационно осигуряване спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, спазва изискванията на трудовото законодателство.

Полезна информация – Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които оперират със значителни потоци от данни, документи и бази данни. Това могат да бъдат финансови и статистически институции, различни регистри, агенции за проучвания и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията предполага продължително стоене пред компютър, както и работа с голям обем от информация, което би могло да доведе до психическо натоварване.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работното място на оператора е оборудвано с компютърна конфигурация, връзка с интернет и периферни устройства за печат и сканиране. В различните етапи от обработката на данните или в зависимост от операциите, които извършва, той работи с текстови редактори, с програми за електронни таблици и за изготвяне на отчети, с бази данни, с електронна поща и електронен подпис.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложна информатика.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Финансови и статистически институции, различни регистри, агенции за проучвания и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Оператор, въвеждане на данни

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор информационно осигуряване“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ – http://www.sai.infotel.bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Операциите с данни изискват от оператора отговорност, внимание, концентрация, организираност, прецизност.

Необходими знания и умения – Операторът трябва да има знания, свързани с усвояване на системното програмно осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база данни и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища, в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство на предприятието, Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Икономическа информатика, Програмиране и алгоритмични езици и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]