Измервателна и организационна техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Измервателна и организационна техника

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Измервателна и организационна техника – втора степен на професионална квалификация

Основни дейности – В своята работа монтьорът на прецизна техника спазва изискванията на основни стандарти, технически изисквания, разчита чертежи, схеми и др. Демонтира и монтира прецизна техника, изработва детайли, възли и изделия. Извършва профилактика на техническото оборудване. Открива и локализира повреди. Разпознава и подменя дефектирали детайли и възли. Проверява електрически и механични вериги. Извършва механична обработка на детайлите на струг, фреза и други машини или ръчно. Измерва физико-механични величини.

Отговорности и задължения – Монтьорът на прецизна техника поема отговорност да спазва технологична последователност при извършване на демонтаж и монтаж на прецизна техника, при изработването на детайли, възли и изделия, при подмяна на дефектирали детайли и възли. Той е длъжен да спазва графика за периодична проверка на прецизната техника и да изпълнява задачите, поставени от техника/ инженера в производството, да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на сектора.

www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на измервателна и организационна техника, лазерна, оптична и медицинска техника.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с работа със специализирани софтуерни продукти, ползване на чужд език и др. При изпълнение на някои дейности монтьорът работи с химически и запалителни вещества, с лазерни, ултразвукови или рентгенови лъчения.

Ресурси, с които трябва да се работи – Измервателни уреди и апаратура, специализирани софтуерни продукти, инструменти за фини механични операции, компютър, офис-техника и др

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Прецизна техника.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Монтьорът на прецизна техника има възможност да работи в държавни и частни дружества, свързани с производство, поддръжка и сервиз на оптична, лазерна, измервателна техника, офис техника и медицинска техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Монтьор
  • Монтажник
  • Механик

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на прецизна техника“, могат да се обучават за придобиване на професионална квалификация по друга професия от областта на машиностроенето, металообработването и металургията. Могат да валидират допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

https://www.mbe-bg.com/ – Eнергоспестяващи новости, прецизна техника и технологии

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Технически усет, точност и прецизност в работата, дисциплинираност, поемане на отговорност за качество и др.

Необходими знания и умения – Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на прецизна техника, за работа със софтуерни продукти, с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура. Умения за работа с компютър.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация. • Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Техническа механика, Проектиране на оптични и лазерни системи, Приложни програмни продукти, Медицинска електроника, Приложни измервания, Елементи на фината механика, Лазерна техника, Оптика и оптична техника, Електронни системи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]