Измервателна и организационна техника

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Измервателна и организационна техника

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Измервателна и организационна техника – трета степен на професионална квалификация. Участва в организация на дейностите по демонтирането, ремонта и монтирането на техническо оборудване, профилактиката на техническото оборудване на измервателната и организационната техника.

Основни дейности – Техникът на прецизна техника работи с техническа документация. Намира информация в специфична справочна и каталожна литература в областта на прецизната техника. Спазва изискванията на основни стандарти, технически изисквания, разчита чертежи, схеми и др. Измерва и контролира точността и качеството на извършваните операции, изработва детайли, възли и изделия. Правилно използва различни видове прецизна техника. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи. Той познава принципите за създаване, организация и управление на малки фирми за ремонт, поддръжка и контрол на прецизна техника. Организира и контролира работата на екипа, с който работи.

Отговорности и задължения – Техникът на прецизна техника поема отговорност за правилната технологична последователност при извършване на демонтаж и монтаж на прецизна техника, за ефективното използване на инструменти и материали, за спазването на графика за периодична проверка на прецизната техника, за контрола на системата от прецизни уреди по предварително зададени параметри. Необходимо е да спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в областта на металообработването и машиностроенето.

Възможно работно време – Нормирано работно време.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на сектора.

http://ww.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене

http://ww.technooptima.com/…/lazeren-pirometar-pretsizen-dalgofokusen-tp9-p-132.html Прецизна техника новости
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на измервателната и организационната техника, лазерната, оптичната и медицинската техника.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нови методи и подходи в работата с прецизна техника, използването на специализирани софтуерни продукти, ползване на чужд език. При изпълнение на някои дейности техникът на прецизна техника може да работи с вредни химически и запалителни вещества като етилов алкохол, бензин, вредни лазерни, ултразвукови или рентгенови лъчения.

Ресурси, с които трябва да се работи – Различни видове измервателни уреди и апаратура, специфични уреди и инструменти за фини механични операции при производство, ремонт и контрол на възли и детайли от прецизната техника, компютър, офис-техника, софтуерни продукти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Прецизна техника.

Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът на прецизна техника има възможност да работи в държавни и частни дружества, свързани с производство, поддръжка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на оптична, лазерна, измервателна техника, офис техника и медицинска техника.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Техник-механик
  • Техник (измервателна техника)
  • Техник-механик, инструменти и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на прецизна техника“, могат да се обучават за придобиване на професионална квалификация по друга професия от областта на машиностроенето, металообработването и металургията. Могат да валидират допълнително усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки https://www.mbe-bg.com/ – Eнергоспестяващи новости, прецизна техника и технологии

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, бърза и точна преценка, технически усет, точност и прецизност в работата, взимане на решения, упражняване на контрол и оценка.

Необходими знания и умения – Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на прецизна техника, за работа със софтуерни продукти, с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура, с компютър, със софтуер за обработка на текст, таблици, графични изображения, както и специализиран софтуер.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Техническа механика, Проектиране на оптични и лазерни системи, Приложни програмни продукти, Медицинска електроника, Приложни измервания, Елементи на фината механика, Лазерна техника, Оптика и оптична техника, Електронни системи и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]