Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Изпълнител на термални процедури

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

726010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

7260101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове – втора степен на професионална квалификация. Изпълнителят на термални процедури извършва процедури, като прилага термични или природни фактори според назначенията и под контрола на лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина и следва оперативните правила и норми за работа в съответното заведение.

Основни дейности – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури” подпомага осъществяването на балнео-, кало-, таласопроцедури и други термални, спа- и уелнес процедури. Посреща и приема пациента/клиента; работи в зависимост от дадените предписания и план-графика на процедурите; обяснява на клиента спецификата на процедурите. Организира работното си място – подготвя необходимата апаратура и терапевтичните продукти, организира работното време. Настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние; регулира параметрите на апаратурата в зависимост от предписанието и състоянието му; извършва процедурите с наличната техника и терапевтични продукти; наблюдава състоянието на клиента с цел адаптиране на процедурата.

Отговорности и задължения – Изпълнителят на термални процедури е отговорен за поверения му инвентар и апаратура, за оптималното използване на материали и консумативи; длъжен е да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. Отговаря за качественото и правилно приложение на назначените процедури и за точното изпълнение на предписанията.

Възможно работно време – Работното време най-често е на две смени.

Възможни контакти – Изпълнителите на термални процедури могат да контактуват в работата си с клиенти, пациенти, лекари, масажисти и други от служителите в СПА или здравното заведение, в който са намерили реализация.

Полезна информация – Необходимо е изпълнителят на термални процедури да следи новите тенденции и лечебни препарати в областта на термалното лечение, да консултира клиентите и пациентите за състоянието им по време на самата процедура.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Изпълнителят на термални процедури може да се реализира в лечебните заведения (където не разполага с голяма автономност и следва зададените му от лекар насоки за работа с пациента) и в различните СПА центрове (където може да работи самостоятелно и да взима решения какви методики да се приложат при работа с клиента).

Възможности за допълнителни придобивки – В съответствие с нормативната уредба.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Условията за работа предполагат наличие на известни рискови фактори: физически (постоянна работа във влажна среда, вибрации на отделни работни звена); сензорни (миризми на някои води); биологични рискове и рискове от заболявания (микози и алергии) и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Изпълнителят на термални процедури работи със специализирано оборудване и инструменти, специфични за изпълняваните процедури (различни терапевтични продукти, вани, кушетки и др.); материали и консумативи за осигуряване на хигиена; работна документация – нормативни документи, журнали, фишове за заявки за материали и консумативи, процедурен картон, план-график.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Терапия и рехабилитация.

Организации/институции, в които може да се реализира – Работните места, където изпълнителите на термални процедури могат да се реализират, са болници за рехабилитация, балнеоцентрове, в СПА хотели, СПА центрове, Уелнес центрове и други. Съществуват реални възможности за реализация на средните изпълнителски кадри както в България, така и в други страни.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Водолечител
  • Калолечител
  • Луголечител
  • Парафинист

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации http://www.bubspa.org/ – Български Съюз по балнеология и СПА туризъм /БСБСПА/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Изпълнителят на термални процедури трябва да бъде дисциплиниран (готов за точно и прецизно спазване на инструкции, указания, изисквания). Да бъде готов да работи в екип, както и самостоятелно. Да е коректен и тактичен, лоялен и с добър самоконтрол. Важна част от работата с клиентите са добрите обноски и приветливия външен вид.

Необходими знания и умения – Изпълнителят на термални процедури трябва да умее да се изразява добре, да е наблюдателен и да притежава физическа издръжливост при оказване на помощ за придвижване на пациенти с проблеми и т.н.

Изисквана степен на образование – входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище за ученици е: завършено основно образование при начално професионално обучение по Рамкова програма Б и за професионално образование по Рамкова програма В; завършен първи гимназиален етап при допълнителен държавен планприем по Рамкова програма В. За лица, навършили 16 години: завършен първи гимназиален етап – за начално професионално обучение; завършен първи гимназиален етап при продължаващо професионално обучение.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Учебните предмети за специфична професионална подготовка са свързани с осъществяването на балнео-, кало-, таласопроцедури и други термални, СПА- и уелнес процедури.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]