Каменоделство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КАМЕНОДЕЛЕЦ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

215060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Каменоделство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2150601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Каменоделство – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с проектиране и изработване на скулптура, както и архитектурни елементи и съоръжения, мемориални паметници и буквопис, облицовки с изпълнение в различни видове камък.

Основни дейности – Обработва машинно или ръчно камък и изработва промишлени, архитектурни и художествени изделия, извършва и монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.

Отговорности и задължения – Избира най-подходящия материал за работа, изготвя и разчита работни чертежи, произвежда строителни и художествени изделия от камък; ръчно или на специализирани машини и станове изработва различни детайли, подготвя елементи за гражданско и промишлено строителство; реже блокове и ръчно изработва от тях фигури, бюстове, буквени знаци, подготвя детайли за всички видове пана и мозайки; реже, шлифова и полира камък.

Възможно работно време – Работното време на каменоделеца е стандартно. Възможна е сезонност и мобилност с оглед естеството на работа (транспорт и монтаж на произведените изделия), като понякога е наложително да се работи и в почивните дни.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Каменоделецът носи отговорност за здравето, безопасността и сигурността на себе си и на хората, с които работи.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В гражданското и промишлено строителство, както и в ателиета за изработване на художествени предмети, във фирми за добиване на скални блокове по открит или подземен начин и обработката им в строителството и архитектурата, скулптурата и сувенирното производство.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Професията си каменоделецът упражнява често при неблагоприятни условия – на строителна площадка, в кариери за добив на материали от естествен произход, в ателиета и промишлени халета. Той често работи навън, при различни атмосферни условия – дъжд, вятър, студ, горещина.

Ресурси, с които трябва да се работи – варовик, мрамор, гранит и други видове скални материали. В практиката се употребяват чукове за грубо, промишлено и прецизно декоративно обработване, длета, пергели за мерене, увеличаване и умаляване, ъгломери, равни и отвесни дървени линии, електрически каменообработващи ръчни инструменти, както и обрезни стационарни машини, полиращи и фрезоващи такива, стругове и гатери и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.

Организации, в които може да се търси реализация – Работилници, ателиета и цехове, специализирани в обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали.

Длъжности, които могат да се заемат: • Каменоделец, ръчна обработка на каменни блокове и плочи • Каменоделец, каменна зидария • Каменоделец, паметници, буквопис • Каменоделец, разнокаменни художествени и архитектурни изделия. Основно и частично проектиране и изчисление. • Каменоделец, производство на облицовки

 • Каменоделец, ръчна обработка на каменни блокове и плочи
 • Каменоделец, каменна зидария
 • Каменоделец, паметници, буквопис
 • Каменоделец, разнокаменни художествени и архитектурни изделия. Основно и частично проектиране и изчисление
 • Каменоделец, производство на облицовки
 • Каменоделец, струг/машина за обработка на камъни
 • Каменоделец, полиране на каменни масиви и плочи
 • Каменоделец, машинно рязане на каменни блокове и плочи
 • Каменоделец, обработка и монтаж на скални материали за художествена мозайка
 • Каменоделец, шлифовчик
 • Каменоделец, полагане на паваж, настилки и облицовки от камък.

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.

Професионални сдружения и организации – Сдружение на българските каменоделци – http://sbkbg.com/.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – При изпълнение на трудовите си дейности каменоделецът трябва да бъде сръчен, търпелив и упорит. Необходима е физическа издръжливост, за да може да пренася и повдига скални материали. Трябва да е психически устойчив при извършване на еднообразни, рутинни дейности, да има готовност за работа в екип, да спазва изискванията на правилници, наредби и други документи, съдържащи предписания за работа.

Необходими знания и умения – Каменоделецът трябва да може да разчита и изпълнява работни проекти и чертежи, да изработва схеми и скици и да предлага на клиентите различни идейни решения. Необходимо е да притежава творческа и художествена способност и въображение, сръчност и умение за работа с разнообразни инструменти за обработка на камъните, готовност да се овладяват пластичните умения и да се прилагат нови техники за работа, усет за форма и обем, физическа сила на ръцете.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училищата по изкуства към Министерството на културата.

Учебни предмети, които се изучават – Рисуване, Моделиране, Перспектива, Анатомия, Скулптурни композиции, Каменоделие, Геология и петрография, Технология, добив и обработка на скални материали, Машини и съоръжения за обработка на скални материали, Строителство и архитектура, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]