КАСИЕР

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КАСИЕР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

КАСИЕР

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3450601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

300

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До четири месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

600

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

300

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

КАСИЕР – първа степен на професионална квалификация. По тази специалност се придобиват знания и умения за извършване на парични, обменни и разплащателни операции; за съставяне на документи, свързани с паричния оборот; за водене на регистри, изготвяне на разчетно-платежни ведомости и др.

Основни дейности – Касиерът извършва касовите операции на парични средства в левове, валута и ценни книжа. Съставя ордери, води касови книги. Касиерът изготвя разчетноплатежни ведомости за заплати на работниците и служителите в предприятието и изплаща заплатите.

Отговорности и задължения – Касиерът носи отговорност за извършваните операции по: приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове, валута и ценни книжа, съставяне на приходни и разходни касови ордери, водене на касовите книги в левове и валута. В края на всеки работен ден представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. Касиерът на търговски обект издава касови бележки и води касова книга на касов апарат с фискална памет.

Възможно работно време – Работното време на касиера е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – В организацията касиерът контактува с администрация, главния счетоводител, със счетоводители и ревизори, с персонала на фирмата, с други касиери и с клиенти на фирмата, служители на обслужващата банка и др. Касиерът на гише е в контакт с клиенти във връзка с разплащания, с обслужващите банкови инспектори по повод изтеглянето и внасянето на парични средства. Работи съвместно и с органите за охрана.

Полезна информация – Касиерът на гише работи в специално организирано, отделно работно място – офис, зала, канцелария, остъклено помещение, оборудвано с техника и консумативи, необходими за дейността му, в помещение, което се намира в близост до работните офиси на счетоводителите. Работното място е функционално съобразено с изискванията за касовата дейност. Оборудването е стандартно: бюро, стол, шкаф за съхраняване на документите и стелаж за подреждане на банкнотите и каса за тяхното съхраняване.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Във всички сфери на обществената дейност – стопанска, административна, културно-образователна и правна, във фирми, счетоводни къщи, учреждения, организации, областни управи и др.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Касиерът следи за разпознаването и недопускането на фалшиви, подправени и излезли от обръщение парични и други разплащателни средства в касата. Той носи отговорност за съставените от него първични счетоводни документи и опазването на паричните средства, ценни книжа и други активи на предприятието, с които работи при изпълнение на професионалните си задължения.

Ресурси, с които трябва да се работи – При изпълнение на служебните си задължения касиерът работи със съвременни технически средства като: компютри, броячни машини, техника за проверка на банкноти, касови апарати, калкулатори, факсове, копирна техника и други. В процеса на работата си той използва стандартно офис оборудване и консумативи – бюра, огнеупорни каси, телефони, принадлежности за писане и други.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Администрация и управление.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Професията се упражнява в държавни институции – общини, детски градини, училища, банки, застрахователни институции, финансово брокерски къщи, магазини, хотели, заведения за хранене, увеселителни заведения, транспортни фирми, културно-развлекателни заведения и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

Касиер, гише в съобщенията

 • Касиер, счетоводство
 • Касиер, обменно гише
 • Отчетник, счетоводство
 • Касиер-приемчик, тотализатор
 • Калкулант
 • Фактурист
 • Касиер, домакин
 • Специалист, контрол разходи
 • Специалист, контрол приходи
 • Касиер
 • Маркировач, ресторант
 • Продавач,билети и др.

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Касиер”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация по професии от същото професионално направление или област на образование.

Полезни връзки

http://www.schetovodstvo.info
http://plusminus.com/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Касиерът трябва да притежава математически способности, отговорност, дисциплинираност и самоконтрол, наблюдателност, съобразителност и др. Да има добро зрение, различаване на цветове и нюанси.

Необходими знания и умения – Касиерът трябва да умее бързо и точно да изпълнява аритметични операции. Да има добре развита оперативна памет. Да може да работи с калкулатор, компютър, касов апарат. Да умее да използва офис техника. Трябва да проявява лоялност към предприятието и да пази фирмените тайни.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици – а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със специални образователни потребности – завършен VII клас; г) за лица, навършили 16 години – завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и придобита квалификация по част от професия. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Пари, банки, валутни отношения, Работа с компютър и офис техника, Счетоводство, Данъци, Социално осигуряване и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]