Керамика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КЕРАМИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

215050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Керамика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2150501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Керамика – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на създаването на съвременна художествена керамика, на уникални авторски серии на керамични предмети, както и за работа с керамичната технология.

Основни дейности – Керамикът изработва изделия от пластичен или течен материал – съдова керамика (вази, чаши, чинии, пепелници, саксии и др.) и сувенирна керамика. Извършва декорация, суши, лепи и изпича предметите, които изработва.

Отговорности и задължения – Подготвя материала (пластичната, полусухата или течната маса) по установен технологичен начин. Формова и отлива с гипсови калъпи и шаблони. Размножава различни изделия в гипсови калъпи с готов течен шликер, като подготвя (подсушава и почиства) гипсовите калъпи преди и след работа. Освобождава готовото изделие от калъпите и го подготвя за сушене. Лепи дръжки и пластични декорации. Ретушира готови изделия от суров материал. Полага предварително подготвена ангоба. Изработва плътно или кухо изделие с ръчен или механичен шаблон и на грънчарско колело. Подрежда изделията в пещта и ги изпича под ръководството на технолог или майстор. Нанася глазури върху изпечените изделия.

Възможно работно време – Може да работи на трудов договор с нормирано работно време или като самонаето лице.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения.

Полезна информация – Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В предприятията от керамичната, стъкларската, циментовата промишленост; в предприятията, използващи изделията на силикатната промишленост; в проектантски и научни институти.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Част от работата на керамика е в близост до пещите за изпичане на изделията, където се регистрират големи температурни амплитуди.

Ресурси, с които трябва да се работи – Използва различни видове инструменти (ножове, ланцети, шайби, четки, шпакли), машини (шнек, електрическа бъркалка, смесители), грънчарско колело и пещ за изпичане на керамични изделия. Керамикът използва специално работно облекло.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Приложни изкуства и занаяти.

Организации/институции, в които може да се търси реализация – Керамикът има възможност да работи в предприятия и ателиета, които произвеждат керамични изделия от бяла или червена пластична маса и съдова керамика за бита.

Длъжности, които могат да се заемат: • Грънчар • Моделиер, керамични и порцеланови изделия • Настройчик, керамични машини • Полировач, керамични изделия • Производител, керамични тръби • Формовчик, керамични изделия • Стругар, керамични изделия • Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия • Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне • Работник, преса за керамични и порцеланови изделия

  • Грънчар
  • Моделиер, керамични и порцеланови изделия
  • Настройчик, керамични машини
  • Полировач, керамични изделия
  • Производител, керамични тръби
  • Формовчик, керамични изделия
  • Стругар, керамични изделия
  • Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
  • Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
  • Работник, преса за керамични и порцеланови изделия

Възможности за кариерно развитие – След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Керамик“ обучаваният може да продължи обучението си в специалност „Художествена керамика“ от професия „Художник“ или по специалност „Технология на керамичното производство“ от професия „Технолог в силикатните производства“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Професионални сдружения и организации – Съюз на българските художници – http://www.sbhart.com/.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни. Да притежават умения за оформяне на изделията. При серийно производство се изискват умения за работа в екип и издръжливост при еднообразна рутинна дейност.

Необходими знания и умения – Керамикът трябва добре да познава различните материали, които се използват в сферата на работата му. Важно е да умее да подбира правилно инструментите, с които да обработва материалите.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Технология на силикатното производство, Автоматизация на производството, Технологичен контрол, Здравословни и безопасни условия на труд, Практика по професията и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]