Компютърна анимация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Компютърна анимация

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Компютърна анимация – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности в областта на рекламата, мултимедията, видео- и киноизкуството, по-специално в компютърната анимация, цифровия филмов и видеомонтаж и компютърните ефекти.

Основни дейности – Компютърният аниматор създава или участва в създаването на анимационни филми с рекламна, развлекателна, познавателна и други цели с помощта на компютърна техника. Компютърният аниматор проектира и разработва компютърно обработени дву- и тримерни изображения на обекти – хора, животни или предмети; добавя различни движения на обектите; създава околна среда; прилага визуални и аудиоефекти, говор, звук и музика.

Отговорности и задължения – участва в създаването на концепция и сценарий на компютърен анимационен филм, рисува сцени и обекти от анимационен филм, осъществява последователно процесите, свързани с генериране, моделиране и анимиране на обекти, добавя визуални и звукови ефекти към анимирани обекти, анимира сцени от анимационен филм с ключови кадри.

Възможно работно време – Обикновено компютърните аниматори работят на нормирано работно време или на свободна практика.

Възможни контакти – С администрацията и специалистите на организацията, с клиенти на разработвания продукт и др.

Полезна информация – За компютърните аниматори е полезно да познават повече софтуерни пакети, които са свързани с работата, например 3ds Max, Adobe Flash, Maya, Action Script, Motionbuilder, Lightwave 3D, Adobe After Effects, Adobe Photoshop и др.

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В малки или големи рекламни студия, кино компании, телевизии, производители на компютърни игри, с медийни дизайнери и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Компютърните аниматори, работещи в компании, получават за работа първокласни компютри и лицензирани софтуерни продукти.

Трудности и предизвикателства в тази професия – При повечето видове дейности, по-голяма част от времето се прекарва пред компютър или в рисуване (с и без компютър).

Усилия, които трябва да се полагат – При работа по Stop-motion анимация е вероятно голяма част от времето да се прекарва на крака, нагласяйки и заснемайки различни модели.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации, в които може да се реализира – В малки или големи студия, кино компании и телевизии, производители на компютърни игри, медийни дизайнери и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Аниматор
  • Компютърен график
  • Художествен оформител
  • Графичен дизайнер

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Склонност към творчество, въображение, добри способности за рисуване и моделиране, търпение и концентрация, прецизност и внимание към детайла, комуникативни умения, способност за работа под напрежение, способност за спазване на срокове.

Необходими знания и умения – Знания за основните операции в процеса на създаване на анимационни филми с помощта на компютър, за различните техники и технологии за създаване на анимация (класическа плакова технология, рисунка върху хартия, рисунка върху лента, живопис под камера, пясъчни техники, иглен екран, изрезкови техники, обемни техники, пиксилация, 2D и 3D компютърно генериране на обекти). Умение за рисуване на различни елементи и обекти с цел създаване на графични изображения, преобразуване на рисувани изображения в електронен формат със скенер или таблет, трансформиране на графични изображения в подходящ за компютърната анимация формат и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В училища по изкуства към Министерството на културата и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Компютърна анимация, Графичен дизайн, Компютърна графика, Уебдизайн, Мултимедийни технологии, Комбинаторика и цветознание, Основи на киното, Рисуване, Фотография, Анимационна режисура, Операторство, История на изкуството, Чужд език по професията, Фирмен мениджмънт, Учебна и производствена практика и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]