Компютърна графика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

213060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Компютърна графика

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

2130601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Компютърна графика – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.

Основни дейности – Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.

Отговорности и задължения – Изработва печатни и електронни продукти и ги подготвя за отпечатване или електронно публикуване. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лога, запазени знаци и символи, визитки, бланки и др.).

Възможно работно време – При постоянен ангажимент към компания, обикновено на пълен работен ден. Възможна е и работа на свободна практика.

Възможни контакти – С администрацията и специалистите от фирмата/ организацията, в която работи, както и с клиенти.

Полезна информация – Компютърният график участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове и други визуални продукти, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В областта на рекламата, медиите, филмовата индустрия, компютърните игри и др.

Възможности за допълнителни придобивки – Достъп до лицензиран софтуер за графична обработка.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Постоянната нужда от нови идеи и крайните срокове, които трябва да се спазват, често водят до стрес. Професията изисква продължителна работа с компютър.

Ресурси, с които трябва да се работи – Работното място на компютърния график е оборудвано с компютърна конфигурация със специализиран софтуер и помощни периферни устройства – скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти.

Организации/институции, в които може да се реализира компютърният график – издателска дейност, реклама, уеб дизайн, разработка на софтуер, в студия, телевизии, медии, пресата и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Компютърен график
  • Графичен дизайнер
  • Уеб дизайнер
  • Компютърен аниматор
  • Специалист по предпечатна подготовка

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. След завършено средно образование, придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Изпълнението на задълженията на компютърния график изисква той да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация и работа в динамична среда, да владее чужд език, да учи бързо и да притежава творчески и художествени способности, нестандартно мислене и креативност.

Необходими знания и умения – Използване на графични програмни продукти и съвременни информационни технологии, познаване същността и разновидностите компютърна графика (растерна, векторна, смесена), изграждане на композиции и изгледи, както и перспективи, използване на светлината при изобразяване на формата и разположението на предметите, изобразяване на тримерни форми.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и училищата по изкуства към Министерството на културата, както и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, Компютърна графика, Графичен дизайн, Уеб дизайн, Компютърна анимация, Рисуване, Предпечатна подготовка, Фотография и видеотехника, Чуждоезикова подготовка по професията, Фирмен мениджмънт, Учебна и учебно-производствена и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]