Коневъдство и конна езда

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ЖИВОТНОВЪД

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Коневъдство и конна езда

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210508

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Коневъдство и конна езда – втора степен на професионална квалификация. Завършилите специалността се грижат за храненето на конете; развъждат коне, участват в профилактиката и лечението им и ги подготвят за участие в конна езда.
Основни дейности – Животновъдът подбира подходящи видове породи и стопански направления животни за конкретен район; прави маркировка на животните; провежда компетентно размножителния процес; осигурява фуражно производство; съставя дажби и фуражен баланс; провежда контрола на продуктивните качества на животните и бракува болните, яловите и нископродуктивните животни; поддържа хигиената на животните и помещенията; използва техниката за механизация на производствените процеси; получава, съхранява, преработва, окачествява и реализира продукцията от животните;
Отговорности и задължения – Животновъдът преценява нуждата от ветеринарен лекар при трудни раждания, уведомява ръководителя на фермата, оказва помощ, полага грижи за съживяване на задушени при раждането или застрашени от смърт новородени животни. Извършва основните манипулации на животните във фермата – маркиране, теглене, телесни измервания, даване на лекарства през устата, почистване, подрязване и превързване на копитата на животните. Води отчетност за произхода, продуктивните и репродуктивните показатели на отделните животни.
Възможно работно време – Възможна е работа на смени.
Възможни контакти – Животновъдът поддържа вътрешни контакти с колеги, със зооинженери, агрономи, ветеринарни лекари и собственици на ферми. Има външни контакти със съветници по земеделие, представители на търговски организации за снабдяване и продажба, научни институти, опитни станции и др.
Полезна информация – Животновъдът осигурява добра организация и ръководство на цялостната дейност на фермата.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Животновъдът работи в животновъдни ферми, в производствени предприятия и фирми, във фуражопроизводството, фуражопреработвателни предприятия и др.
Възможности за допълнителни придобивки – Възможност за стартиране на собствен бизнес.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Животновъдът работи в помещения за отглеждане на животни, в дворовете на фермите, на пасището, на полето, в лаборатории и кабинети. В някои случаи работи и в сгради с вредни газове и механични замърсители с опасност от алергични заболявания.
Ресурси, с които трябва да се работи – Основен предмет на труда на животновъда са домашните животни и получената от тях продукция. За изпълнение на задачите той работи с различни средства на труда: уреди и апарати за идентификация на животните; за контрол на продуктивността; за измерване на теглото и ръста им; агрегати за почистване, доене, стрижба, хранене и поене на животните; апарати и уреди за окачествяване и преработка на продукцията, техника за изкуствено осеменяване, компютри, техника за транспорт; Използва работно облекло, гумени ботуши и ръкавици.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Растениевъдство и животновъдство.
Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Освен във фермите за животни придобилите втора степен на професионална квалификация могат да отглеждат животни в семейното спомагателно стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.
Длъжности, които могат да се заемат:

  • Животновъд
  • Фермер, животновъд
  • Фермер, коневъд
  • Птицевъд
  • Фермер, отглеждащ птици
  • Фермер, производител на яйца
  • Фермер, развъждащ птици в инкубатор
  • Фермер, зайцевъд
  • Пчелар
  • Фермер, пчелар

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Животновъд”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки – Библиотека на Министерство на земеделието и храните : http://www.naas.government.bg/bg/

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни и да проявяват интерес към животните. Животновъдите трябва да бъдат сръчни, инициативни и предприемчиви.
Необходими знания и умения – Животновъдите трябва да умеят да работят в екип. За управление на трактор и работа с други селскостопански машини лицата трябва да положат изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
 Учебни предмети, които се изучават – Анатомия и физиология, Основи на животновъдството, Хранене и развъждане, Фуражопроизводство, Основи на ветеринарната медицина, Експлоатация и ремонт на земеделска техника, Селскостопанска техника и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]