Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420401

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осеммесеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни техники при конструиране и моделиране на облекло от текстил.

Основни дейности – Моделиер-технологът на облекло конструира и моделира облекла от текстил и кожи. Прави подбор на необходимите материали съобразно предназначението на изделията. Следи и прилага модните тенденции. Използва основни видове кроячна техника, машини и съоръжения за изработка на моделите. Подбира основни съоръжения за влаготоплинна обработка и машини за конфекционното производство на облекла. Организира дейностите по изработване на единични изделия по поръчка. Чертае основни конструкции и моделни разработки на мъжко, дамско и детско облекло.

Отговорности и задължения – Моделиер-технологът поема отговорности за разчитане и анализиране на скици на модели; определяне броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености. Моделиерът ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията и най-икономично разполагане на кройките. В неговите задължения се включва разработването на разходни норми за материалите, следи за тяхното спазване.Контролира качеството на изработване на изделията. Спазва изискванията за опазване на околната среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

 Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – текстил и кожи от различен произход и с различни физико-механични характеристики; софтуерни продукти, машини, ръчни инструменти, спомагателни материали. В работата си съчетава оригиналност на моделите и различни технологични решения при изработването на детайлите.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в шевната индустрия.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с: усвояване на променящите се техника и технологии; разработване на модели съобразно променящите се модни тенденции; високи критерии на потребителите. Перспективите пред всеки моделиер се свързват с надграждане на своето образование и квалификация. Трудности: стоящо положение, работна среда – запрашеност, шум, работа с химикали и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – платове, машини, софтуерни продукти, компютри, модели, ръчни инструменти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – шевна индустрия, мода и модни тенденции.

 Организации/ институции, в които може да се реализира – различни предприятия, фирми, цехове и модни ателиета, свързани с облекла от текстил кожи.

Длъжности, които могат да се заемат : • Технолог-облекло • Технолог, моделиране и конструиране на облекло • Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Моделиер-технолог на облекло“, могат да повишаватпридобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – художествен усет и творческо мислене, въображение, хрумвания, импровизации, генериране на идеи, нестандартни решения, зрително усещане и др.

Необходими знания и умения – За конструиране, моделиране и изработване на облекла от текстил и кожи; познаване на изходните материали с техните свойства и качества; работа с машини и съоръжения и поддържането им в изправност; ползване на спомагателни материали за постигане на качество и красив вид на облеклата.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Автоматизация на производството, Материалознание, Конструиране и моделиране на облекло, Декоративно рисуване, Художествено оформяне на облекло, Шевни машини и съоръжения, Проектиране на фирма за конфекциониране на облекло и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]