Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

542060

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5420601

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни технологии за конструиране и моделиране на обувни изделия.

Основни дейности – Моделиер-технологът на обувни и кожено-галантерийни изделия конструира и моделира изделията; прави обоснован подбор на необходимите материали съобразно предназначението на тези изделия; следи модните тенденции; използва основни видове кроячна техника и машини и съоръжения за изработка на моделите; подбира основни съоръжения за влаготоплинна обработка и машини за конфекционното производство на обувни изделия.

Отговорности и задължения – Чертае основни конструкции и моделни разработки на обувни и кожено галантерийни изделия. В работата си моделиерът ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията и най-икономично разполагане на кройките. Разработва разходни норми за материалите и следи за тяхното спазване. Контролира качеството на изработване на изделията. Спазва изискванията за опазване на околната среда.

Възможно работно време – На трудов договор или като самонаето лице. Работното време може да бъде строго регламентирано при работа на трудов договор, както и индивидуално и гъвкаво, ако работи самостоятелно.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работи се с различни изходни материали – кожи от различен произход и с различни физико-механични характеристики; машини, ръчни инструменти, спомагателни материали. Работата съчетава в себе си оригиналност на моделите и различни технологични решения при изработването на детайлите
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в различни фирми, цехове и ателиета в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с усвояване на променящите се техника и технологии; променящите се модни тенденции; високите критерии на потребителите; изискванията на работодателите; творческите търсения на моделиера. Перспективите пред всеки моделиер се свързват с продължаване на своето обучение и квалификация. Трудности: стоящо положение.

Ресурси, с които трябва да се работи – кожи, машини, компютри, софтуерни продукти, модели, ръчни инструменти и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – обувна индустрия, ателиета за мода и аксесоари от кожа.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни предприятия, фирми, цехове и ателиета, произвеждащи изделия от кожи.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Машинен оператор, шиене на обувки
  • Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
  • Машинен оператор, обработка на кожи
  • Машинен оператор, подготовка на кожи
  • Машинен оператор, обувно производство
  • Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
  • Машинен оператор, производство на спортни обувки
  • Технолог, обувно производство

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Моделиер – технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки – Браншови съюз на кожаро-кожухарската, обувна и галантерийна промишленост – www.leather-shoes.org

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – зрително усещане, въображение, технически усет, творческо мислене, генериране на идеи, спазване на трудовата и технологична дисциплина, и др.

Необходими знания и умения – умение за конструиране, моделиране и изработване на обувни и кожено-галантериини изделия; скрояване на детайли и тяхното изработване; познаване на материалите – видове кожи и техните свойства и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Машинознание, Технология на обувното(коженогалантерийното производство), Конструиране и моделиране на обувни(кожено-галантерийни) изделия, Изобразително изкуство, Художествено оформяне на обувни(кожено-галантерийни) изделия, Технологично проектиране и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]