Логистика на товари и услуги

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Куриер

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

840100

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Логистика на товари и услуги

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

8401001

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Логистика на товари и услуги – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с предоставяне на куриерски услуги за получаване, обработване и разнасяне на писма, служебни пратки, списания, колети и т.н.

Основни дейности – куриерът приема и предава пратки към клиенти, като се съобразява с всички изисквания на нормативната база, свързана с пощенската, куриерската и логистичната дейност. Той разпределя пратки в офиса, спазвайки условията за оптимизиране на логистиката във фирмата. Приема пратки по описан стандарт, като следи за правилното им отчитане и за тяхната специфика. Товари пратки по националните и международните линии, като се съобразява с общите условия за транспортирането им. При транспортирането им в градски и извънградски условия спазва изискванията за безопасност по пътищата.

Отговорности и задължения – Куриерът носи материална отговорност за всички дълготрайни и краткотрайни материални активи, които ползва. Той трябва да познава забранените за транспортиране вещества и предмети. Отговорен е за изрядността на документите и за автомобила, който шофира. Задължително носи документи за идентификация – фирмен бадж и фирмено облекло.

Възможни контакти – Професионалните взаимоотношения на куриерите изискват непрекъснати външни контакти с граждани и служители и сътрудници от учреждения, организации и фирми. Вътрешни са професионалните контакти с колегите, отговорник на пощенска експедиция, касиери – парични дейности, сортировачи и др.

Възможно работно време – В съответствие с действащото трудово законодателство, като в зависимост от работните графици на фирмата е възможно да работи при сумарно изчисляване на отработеното време.  Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – При разнасянето на пратките с автомобил, който шофира, отговаря за безопасността на пътя като участник в движението по пътищата.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Куриерите в предприятие или в частна куриерска фирма, както и пощальоните нямат типично работно място. Те работят на закрито в деловодството, в офиса на куриерската фирма или в пощата, както и навън, разнасяйки пратки и колети.

Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Куриерът трябва да е способен да се ориентира бързо в градска и извънградска среда, да умее да взема своевременни и адекватни решения при възникване на критични ситуации, правилно да планира и организира дейността си.

Ресурси, с които трябва да се работи – С канцеларски материали, формуляри и описи; пакетовръзвачни машини, клеймовачни машини, датни клейма; писма, колети, малки пакети, вестници, списания, секограми (книги за слепите). За придвижване до обектите използват моторни превозни средства, мотопеди, велосипеди и други средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Транспортни услуги.

Организации/ институции, в които може да се реализира – В предприятия, учреждения, организации и фирми, както и в компании за международна експресна спедиция. Пощальоните работят в отрасъл „Съобщения“ във всички пощенски, телеграфни и телефонни станции
(ПТТС).
Длъжности, които могат да се заемат:

  •  Отговорник куриери
  • Отговорник диспечери, куриерски услуги
  • Организатор, куриерска дейност

Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да повишават придобитата квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://www.bgpost.bg – Български пощи

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Добро физическо и психическо здраве, дисциплинираност, организираност, издръжливост при изпълнението на рутинни дейности и др.

Необходими знания и умения – За да изпълнява дейността си, куриерът трябва да може да работи с технически и моторни превозни средства; да умее да се ориентира много добре, както и да разпознава обекти, да се придържа към конфиденциалност в работата и др. Лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Куриер“, следва да придобие правоспособност за управление на МПС от категория „В“. В зависимост от необходимостта и възможностите на обучаващата институция обучаваните следва да придобият и правоспособност за работа с някои от видовете техника за обработка на товари.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация. Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

 Учебни предмети, които се изучават – Основи на транспортната спедиция и логистика, Организация на куриерската дейност, Счетоводство, Търговско и транспортно право, Експлоатация на различните видове транспортна техника, Безопасност на движението по пътищата и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]