Локомотиви и вагони

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МОНТЬОР НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

525080

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Локомотиви и вагони

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5250801

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Локомотиви и вагони – втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на ремонт и сглобяване на монтажни единици, възли и агрегати от локомотива (вагона) и извършване на следремонтни изпитвания.

Основни дейности – Монтьорът на железопътна техника знае предназначението, устройството и принципа на действие на всички части и възли от оборудването на железопътната техника. Той може да ремонтира и поддържа техниката, като извършва основни и спомагателни технологични операции. Отстранява повреди и открива причините за настъпването им. Следи показанията на контролно-измервателната техника. Извършва външен оглед и подготвя за ремонт локомотивите и вагоните. Спазва технологичните инструкции за сглобяване на възли и агрегати. В своята работа монтьорът използва приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература.

Отговорности и задължения – Монтьорът на железопътна техника поема отговорности за: правилна диагностика и контрол на техническото състояние на агрегати, възли и части от ж.п техниката; качеството на извършване на ремонтните операции; правилното използване на материали и резервни части; оценяване на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той следи за технологичната последователност при диагностиката и ремонтните дейности. В задълженията и отговорностите на монтьора се включва осигуряване на безопасна работа на екипа и опазване на околната среда.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности, контролни функции и отговорности
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – в областта на транспортната техника – локомотиви, вагони, подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна ж.п техника.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова транспортната техника; ползването на специализирани програмни продукти при центровки, регулировки и др. операции от ремонтните дейности; ползване на чужди езици. Трудности: висока отговорност за живата и здравето на работници и на пътници; Работна среда с повишен шум и запрашеност; Продължително физическо натоварване. Изисквания: да отговаря на специална наредба за медицинските и психологически изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари.

Ресурси, с които трябва да се работи – машиностроителни материали, горива, резервни части , техническо оборудване за измерване на величини, за изследване работата на машини, апарати и съоръжения, работно облекло, лични и колективни предпазни средства.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – железопътна техника – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, работни площадки.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Автомонтьор
  • Механик по жп механизация
  • Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
  • Автомеханик
  • Диагностик, моторно превозно средство

Възможности за кариерно развитие – Монтьорът на ж.п техника може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.aot-bg.com/ – Асоциация за обучение в транспорта

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.

Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на ж. п техника; за работа със софтуерни продукти; знания и умения за работа с контролноизмерителна техника и регулировъчна апаратура; да познава нормативната уредба за превоз на пътници и товари.

Изисквана степен на образование: Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Видове предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Подвижен железопътен състав, Подемно-транспортна техника, Технология за поддържане на железопътния път, Нормативи за железопътния транспорт и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]