Лозаровинарство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК В ЛОЗАРОВИНАРСТВОТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

621020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Лозаровинарство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6210201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Дневна, дистанционна или смесенa

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лозаровинарство – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с възможността на завършилите да развиват собствен бизнес и да се реализират на трудовия пазар както в България, така и в други европейски страни като специалисти по производство на грозде и вино.
Основни дейности – Производство на лозов посадъчен материал. Полагане на основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя – формировка на лозата в зависимост от височината на стъблото и разположението й върху подпорната конструкция. Извършване на основните технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения. Подготовка на винарски изби и съдове, първична обработка на грозде и производство на различни видове вина, спиртни напитки и оцет. Разпознаване на видовете и сортовете лози. Добиване, окачествяване, съхраняване, транспортиране и преработка на продукцията. Подготовка за работа на селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството. Производство и реализиране на продукцията на лозаровинарското стопанство.
Отговорности и задължения – Техникът в лозаровинарството отговаря за организацията в създаване и отглеждане на маточници за производство на подложкови резници, присаждане, производство на присадени вкоренени лози, изваждане и окачествяване на лозите, резитби, филизене (премахване на излишните леторасти в началния период на растежа им), колтучене (премахване на страничните леторасти, израснали от главния летораст), обработка на почвата, торене, пръскане и прашене, прибиране, подготовка и реализация на продукцията за преработка, за вътрешния и международния пазар.
Възможно работно време – Обикновено се работи на пълен работен ден.
Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Техникът в лозарството спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Полезна информация – Успешната реализация на придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник в лозаровинарството“ е свързана с решаването на основни задачи в селското стопанство чрез различни инвестиционни програми: подобряване на условията за производство, преработка и реализация на грозде и продуктите от грозде, насърчаване на развитието на екологосъобразно селско стопанство и дейностите по опазване на околната среда; интегрирано развитие на лозаровинарските райони, насочено към укрепването и съхраняването на тяхната икономика и общност; инвестиции в човешкия капитал – професионално обучение на земеделски производители и други лица, работещи в селското стопанство.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник в лозаровинарството“ могат да организират собствено производство, както и да постъпват на работа в лозаровинарски стопанства.
Възможности за допълнителни придобивки – Според социалната политика и практика на работодателя.
Трудности и предизвикателства в тази професия – През по-голямата част от времето лозарят работи на открито, на полето в лозовите насаждения от ранна пролет до късна есен.
Ресурси, с които трябва да се работи – Лозов посадъчен материал, торове, препарати, ножче за облагородяване, лозарска ножица за резитба, ножче за бране на грозде, пръскачка, механизирана косачка, лозарски трактор, технологична карта, защитно работно облекло и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Растениевъдство и животновъдство.

Организации, в които може да се реализира човек – В частни земеделски стопанства,

кооперации, сдружения и фирми, специализирани в производство на грозде и вино.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Ръководител участък, земеделие
  • Земеделски демонстратор
  • Техник, агрономия
  • Специалист, земеделие
  • Управител, селско стопанство
  • Фермер, отглеждащ лозя

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник в лозаровинарството“, могат да повишават придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо професионално обучение. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето образование. 

Професионални сдружения и организации http://baiw.org/ – Българска асоциация на независимите лозаровинари

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Готовност да се изпълняват рутинни и циклично (сезонно) повтарящи се дейности. Издръжливост на ходене и навеждане. Наблюдателност за идентифициране и различаване на признаците на заболяванията по лозята.
Необходими знания и умения – Умения да прави агропроизводствена характеристика на почвата, да изготвя проект за създаване на ново лозово насаждение и винарска изба, да прави планово-икономическа обосновка и кандидатства за финансиране от европейски фондове и програми. Да може да осъществява контакти и да се информира за развитието и новостите в лозаровинарската индустрия и др.
Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършео основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
Къде може да се усвои – В професионални гимназии, в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни училища и в центрове за професионално обучение.
Учебни предмети, които се изучават – Лозарство, Земеделие с почвознание, Растителна защита и агрохимия, Ботаническа и биологическа характеристика на лозовите култури, Микробиология, Технология на винопроизводството, Машини във винопроизводството и др.
Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]