Малък и среден бизнес

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

345050

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Малък и среден бизнес

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3450501

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Малък и среден бизнес – втора степен на професионална квалификация. В обучението по тази специалност се придобиват знания и умения за цялостна организация на дейността на организацията/предприятието – маркетинг, персонал, финанси, производство.

Основни дейности – Сътрудникът в малък и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, човешките и финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели. Съвместяват се различни по характер дейности.

Отговорности и задължения – Координира информационния поток между ръководството и персонала. Събира данни и подготвя периодични и текущи справки и отчети. Проучва пазара и потребителското търсене. Осъществява рекламната политика на фирмата. Осигурява работния процес, необходимите офис консумативи, суровини и материали. Организира работни и бизнес срещи, води кореспонденция.

Възможно работно време – Работният ден на сътрудника в малък и среден бизнес е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – С прекия ръководител, с персонала на фирмата, с външни контрагенти – клиенти и снабдители и др.

Полезна информация – Сътрудникът в малък и среден бизнес работи предимно в офис. В работата се ползва офис техника – компютър и периферия, принтер, калкулатор и др. Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др. Използването на чужд език подпомага контактите с чуждестранни партньори.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – В малки и средни организации и фирми от всички отрасли на стопанството.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на фирмата.

Трудности и предизвикателства в тази професия – От сътрудника в малък и среден бизнес се очаква да има познания в различни сфери – фирмена култура, бизнес администрация, маркетинг, фирмено право и др.

Реализация – Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Развитието на малкия и средния бизнес прави специалистите по тази професия търсени на пазара на труда.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Стопанско управление и администрация.

Организации/ институции, в които може да се реализира – В малки фирми с различен предмет на дейност в сферата на услугите или дребно серийно производство.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Машинописци и текстообработващи оператор
  • Завеждащ, административна служба
  • Завеждащ, техническа служба
  • Технически сътрудник
  • Технически организатор
  • Организатор, обработка на производствена информация
  • Сътрудник, индустриални отношения
  • Оператор, въвеждане на данни

Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „ Сътрудник в малък и среден бизнес” може да надгради обучението си по сродни професии с по-висока степен на професионална квалификация. Има възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование може за продължи образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Професионални сдружения и организации

http://bra-bg.org/ – Българска ритейл организация, Първата българска асоциация на дребно

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – съобразителност, концентрация на вниманието, умения за вземане на решения, отговорност, коректност, способност за адекватна реакция, умения за работа с хора, добър външен вид и др.

Необходими знания и умения – Организаторски умения, висока езикова и писмена култура, умение за адаптиране при променящи се условия и задачи в работата, умения за работа с офис техника. Висока компютърна грамотност. Знания в областта на фирмената култура, фирменото право, бизнес администрация, маркетинг. Владеенето на чужд език е предимство при упражняването на професията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Счетоводство на предприятието, Организация и управление на предприятието, Предприемачество и дребен бизнес, Оперативен мениджмънт, Борси и борсови операции, Компютърен машинопис и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]