Маркетингови проучвания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

342020

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Маркетингови проучвания

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3420201

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Маркетингови проучвания – втора степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се придобиват знания и умения относно провеждането на маркетингови проучвания.

Основни дейности – Събиране, обработване и подготвяне на материали за извършване на маркетингови проучвания. Съставя въпросници/анкетни карти за провеждане на маркетингови проучвания. Събира и обработва статистическа информация. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки, отчети и презентации, необходими за провеждане на маркетинговите проучвания. Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по предварително подготвено задание. Обслужва клиенти.

Отговорности и задължения – Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти посредством бизнес комуникация на български или чужд език. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител. Сътрудникът в маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя.

Възможно работно време – Работното време на сътрудника в маркетингови дейности е с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда.

Възможни контакти – С прекия ръководител, с колегите в отдела, с персонала на фирмата, с външни клиенти и бизнес партньори.

Полезна информация – Сътрудникът в маркетингови дейности извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на документи, необходими за работата на отдела за маркетингово и стратегическо планиране на фирмата.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от политиката на фирмата.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Той трябва да притежава добра устна и писмена култура, да използва подходящ стил, език и тон в комуникацията, което подпомага изпълнението на трудовите му задължения.

Ресурси, с които трябва да се работи – Сътрудникът в маркетингови дейности работи с офис техниката, необходима за изпълнение на професионалните му задължения, в т. ч. телефон, факс, компютър, скенер, принтер и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Маркетинг и реклама.

Организации/ институции, в които може да се реализира – Маркетингови агенции, консултантски фирми, в отдели по „Маркетинг и реклама” на фирми от различни отрасли на стопанството.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Специалист, маркетинг и реклама
  • Рекламен агент
  • Организатор, маркетинг
  • Организатор, реклама
  • Организатор, работа с клиенти
  • Организатор, продажби и реклама

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Сътрудник в маркетингови дейности“, могат да се обучават по всички професии от област на образование „Стопанско управление и администрация“. Възможно е включване в допълваща квалификация в курсове и семинари, организирани от браншови или професионални организации и др. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки

http://www.marketing.bg/маркетингово-проучване
http://bg.wikipedia.org/wiki/Маркетингово_изследване

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – вежливост, наблюдателност, прецизност, точност, коректност, отговорност, лоялност. Да бъде убедителен, да умее да работи в екип, да не е конфликтна личност.

Необходими знания и умения – комуникативни умения, организаторски умения, висока езикова и писмена култура, умения за работа с офис техника. Висока компютърна грамотност. Знания в областта на маркетинга и рекламата, бизнес кореспонденцията и др. Владеенето на чужд език е предимство при упражняването на професията.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в Центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Счетоводство, Бизнес комуникации, Обща теория на статистиката, Маркетингови комуникации, Маркетингови проучвания и изследвания, Международен маркетинг, Мениджмънт , Реклама и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]