Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МАШИНЕН МОНТЬОР

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521040

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210417

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството – втора степен на професионална квалификация.

Основни дейности – Машинният монтьор разчита техническа документация, паспорти на изделия, технически изисквания за експлоатацията, технологични карти и схеми за сглобяване. Избира и работи с шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения. Прави измервания със специални автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията. Той отчита показанията на контролно-измервателната техника и предприема съответните действия при установяване на отклонения. Организира дейностите по инсталиране на машини, съоръжения и инсталации в производствен участък.

Отговорности и задължения – Монтьорът поема отговорност за извършване на точна диагностика и техническо обслужване на машините и съоръженията, за правилното използване на инструменти, материали и резервни части. В задълженията и отговорностите на монтьора се включва прилагане на изискванията за експлоатация на оборудването и използването на личните предпазни средства.

Възможно работно време – Нормирано работно време .

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на машиностроителното производство. [email protected]/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Машинният монтьор може да работи като монтьор на възли, механизми, машини и съоръжения за студена обработка на металите, в металургията, в хранително-вкусовата промишленост, в шевната и обувната, в дървообработващата, в химическата, в текстилната и в минната промишленост, в специалното машиностроене и за производство на строителни материали.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника и ползването на специализирани програмни продукти, ползване на чужди езици. Трудности: Работната среда може да бъде в помещения с повишен шум и запрашеност, повишена концентрация на изпарения на горивно-смазочни материали и изгорели газове от работата на ДВГ; работни площадки и обекти на открито при разбични атмосферни условия, с продължително физическо натоварване др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Експлоатационни и конструкционни материали, металорежещи и металообработващи машини. Инструменти и приспособления за монтаж и демонтаж, техническо обслужване, диагностика и ремонт. Използват се компютър, офистехника, софтуерни продукти

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Машиностроене, металообработване и металургия

Организации, в които може да се реализира човек – Машинният монтьор може да работи в машиностроителни предприятия за производство на машини и съоръжения, в звена за поддръжка на машинното оборудване в различни производства, в ремонтни работилници.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Монтьор-механик (в различни области – машиностроене, металургия, транспорт, строителство и др.)

Възможности за кариерно развитие – Машинният монтьор може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, издръжливост на напрегната работа и стрес, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на машиностроителна техника; за работа със софтуерни продукти. Знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура и др.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнескомуникации, Чужд език по професията, Техническа механика, Металорежещи машини и инструменти, Приложни програмни продукти, Технология на машиностроенето, Експлоатация и настройка на металорежещи машини, Сглобяване и ремонт на съединения, Електротехника и електроника, и др Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]