Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

МАШИНЕН ТЕХНИК

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

521010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5210118

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост – трета степен на професионална квалификация. Ремонтира машини, съоръжения и инсталации за производство и преработване на химически вещества, за производство и преработване на храни.

Основни дейности – Машинният техник изпълнява дейности, свързани с експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. Организира и контролира работата на екипа, с който работи. Поддържа и контролира правилната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производства. Тези производства са обособени в самостоятелни специалности към учебния план по професията. Той притежава компетенции за участие в управлението на предприятието и оценяване на качеството на извършваните операции.

Отговорности и задължения – Машинният техник поема отговорности за: контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части; оценяване на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В неговите задължения и отговорности се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от производствения сектор .
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Машиностроене, металообработване и металургия.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника в посочените производствени сектори, с ползването на специализирани програмни продукти, с ползването на чужди езици. Машинният техник работи в офис, но често работното му място е в производствения участък, с повишено ниво на шум, замърсеност на въздуха, или работи на открито, при високи или ниски температури и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – Различни видове машини, системи за управление, приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература, механични инсталации и съоръжения, съобразно вида на промишленото производство.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – В областта на машиностроенето, металообработването, транспорта, металургията, строителството и др. – поддържане, диагностика, ремонт.

Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Техник, механик
 • Техник-механик, инструменти
 • Техник-механик, автоматизация
 • Техник-механик, автоматизация на производството
 • Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
 • Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
 • Техник-механик, кожено-галантерийно производство
 • Техник-механик, мебелно производство
 • Техник-механик, обувно производство
 • Техник-механик, предачно производство
 • Техник-механик, тъкачно производство
 • Техник-механик, химическа промишленост
 • Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
 • Техник-механик, шивашко производство
 • Техник-механик, дискретни производства
 • Техник-механик, технолог (студена обработка)
 • Техник-механик, технолог (топла обработка)
 • Техник-механик, технолог (уредостроене)
 • Техник-механик, хидро- и пневмотехника
 • Техник-механик, роботостроене
 • Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
 • Чертожник, машини и инструменти и др.
 • Съществува възможност и за постъпване на работа на длъжности, които изискват по-ниска
  степен на професионална квалификация: Механик, промишлено оборудване, Монтьор,
  промишлено оборудване, Шлосер-монтьор, Монтьор, ремонт на машини и оборудване,
  Механошлосер, Настройчик на металообработващи машини, Стругар, Фрезист и др.

Възможности за кариерно развитие – Машинният техник може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения.

Професионални сдружения и организации

www.bbcmb.org/ – Българска браншова камара-машиностроене
http://www.bcm-bg.com/ – Българска асоциация на металургичната индустрия и др.
http://www.bcm-bg.com/ – Българска асоциация на металургичната индустрия и др.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата и др.

Необходими знания и умения – Знания за технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, за начините на ремонт и поддържане на съответната техника, за устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство. Машинният техник трябва да притежава умения за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване, знания и умения за работа със софтуерни продукти.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за придобиване на квалификация по специалност с трета степен за ученици – завършено основно образование. За лица, навършили 16 г. – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование „Техника“. За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация – завършено средно образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнескомуникации, Чужд език по професията, Техническа механика , Металорежещи машини и инструменти, Приложни програмни продукти, Технология на машиностроенето, Експлоатация и настройка на металорежещи машини, Сглобяване и ремонт на съединения, Електротехника и електроника и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]