Мебелно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ОРГАНИЗАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

543100

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Мебелно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5431001

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Мебелно производство – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за осигуряване на изпълнението на технологичните операции и тяхната последователност при производството на мебели, за организиране и контролиране на работата с машини, инструменти, съоръжения и приспособления за различните видове производства, и др.

Основни дейности – Организаторът на производството участва в планирането на дейността на предприятието, в изготвяне на графици за изпълнение на поръчките и организирането на производствените процеси. Той разработва, съгласува и коригира производствения график за изпълнение на заявки от фирми и частни лица. Организира и координира доставките на суровини и материали. Изготвя и съгласува график за натовареността и профилактиката на машините и съоръженията. Отчита и документира количеството на вложените материали. Организира провеждането на периодичен инструктаж на работниците. Той контролира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности.

Отговорности и задължения – Организаторът поема отговорностите за контрол на производствените графици, снабдяването със суровини и материали и предаването назавършените изделия. Прилага и контролира спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Отговаря за включването на работниците във форми за повишаване на квалификацията. Комуникира с колеги и клиенти като използва професионалната терминология. Чрез работата си той реализира политиката на фирмата за повишаване на качеството на продукцията и съобразяване с изискванията на пазара на стоките.

Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – със снабдители, бригадири, майстори, оператори и общи работници. клиенти.

Полезна информация – Професията включва широк обхват от дейности, чрез които се осигурява производствения процес. [email protected]; www.timberchamber.com – Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Упражняването на професията може да става в различни фирми, цехове и ателиета, в условията на частен и семеен бизнес.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с промяна в характеристиките на производството в този бранш – окрупняване, разширяване на пазара на готовата продукция, разширяване на контактите и сътрудничеството със сродни фирми от страната и чужбина. Предизвикателства: внедряването на нова техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите към качеството и външния вид на изделията; работа с програмни продукти, ползването на поне един чужд език – ниво А1 и А2.

Ресурси, с които трябва да се работи – суровини и материали, машини, съоръжения, сушилни, ръчни инструменти.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – дървообработване, производство на мебели.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – в различни фирми, цехове, ателиета, в специализирани магазини от търговската мрежа.

Длъжности, които могат да се заемат :

  • Управител, складово стопанство
  • Управител
  • Техник, мебелно производство

Възможности за кариерно развитие – Организаторът в дървообработването може да продължава професионалното си образование и обучение и да валидира допълнително усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: www.buldoors.org – Асоциация „Български врати и прозорци”.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – съобразителност, технически усет, отговорност, самоконтрол и др.

Необходими знания и умения – подбор на дървесината за изработване на изделия; организация на снабдяването със суровини и материали; организация на производството; контрол на качеството.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Техническо чертане, Технологии и машини в дървообработването, Стилознание, Технология на специалността, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]