Мебелно производство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

543010

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Мебелно производство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

5430101

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

960

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До осем месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1800

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

900

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

 Мебелно производство – трета степен на професионална квалификация.

Основни дейности – Технологът притежава теоретични знания и практически умения за: подбор, съхранение и подготовка на изходните суровини; управление на техниката; проследяване на параметрите на технологичните процеси; отстраняване на дефекти в крайния продукт. Техник-технологът извършва подбор на универсални и специализирани дървообработващи машини, конструира и проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради, офиси и др. Той организира работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности, следи за изпълнение на технологичните изисквания при производството на всеки продукт. Контролира извършването на основни технологични операции – ръчно или със специализирани машини, поддържането на машините и съоръженията, предварителната обработка на суровините и материалите.

Отговорности и задължения – Техник-технологът контролира дейностите по подбор на дървесината, включването й в технологичния процес, изработване на изделията и тяхното сглобяване. Следи за правилно протичане на процесите, като отчита технологичните параметри. При отклонения той е задължен да предприема съответните коригиращи действия или да уведоми ръководителя на производството. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, оценява качеството на изпълнение на задачите от операторите и работниците. Отговаря за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда.

Възможно работно време – Може да работи на трудов договор или като самонаето лице. Работното време е 8 часа.

Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти.

Полезна информация – Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. [email protected]; [email protected] ; www.buldoors.org – Асоциация “Български врати прозорци”.
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Техник-технологът в дървообработването може да работи в производствени помещения с дървообработващи машини, на работни места за ръчни и спомагателни операции, в складове за материали и готова продукция, в дизайнерски бюра, в сушилни стопанства и други. Той отговаря за качеството на своята работа, на работата на други работници и както и за качеството на произведената продукция.

Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат техник-технологът в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за предпазване от шум и др.

Ресурси, с които трябва да се работи – суровини, основни и спомагателни материали, обков: масивна дървесина; спомагателни материали – шкурки, лепила, лакове, бои, байцове, обков, опаковъчни материали; средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината: антисептици, антипирени, масла, смоли, бои, патина, байцове, лакове, консерванти и др.; универсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти, съоръжения, инсталации; средства за вътрешнозаводски транспорт, опаковъчна техника, контролно-измервателни уреди, компютър; техническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми); работно облекло, лични и колективни предпазни средства. В процеса на работа техник-технологът в дървообработването използва специализирани софтуерни програми за проектиране и конструиране на мебели.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – дървообработване, производство на мебели, врати и прозорци, тапицирани мебели, строителни изделия от дървесина и др.

Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми, цехове, ателиета за дърводелски услуги, в специализирани магазини от търговската мрежа.

Длъжности, които могат да се заемат:

 • Конструктор, професионално обучение
 • Техник, дърворезбарство
 • Техник, мебелно производство
 • Техник, реставрация на стари мебели и дограма
 • Техник, тапицерство и декораторство
 • Техник- механик, мебелно производство
 • Техник- механик, механична технология на дървесината
 • Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
 • Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
 • Дърводелец
 • Дърводелец, поддръжка;
 • Дърводелец, мебелист
 • Производител, изделия от дърво
 • Производител, мебели
 • Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
 • Работник, производство на декоративни елементи от дърво и др.

Възможности за кариерно развитие – След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник-технолог в дървообработването“ по съответната специалност, обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия, като единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.

Полезни връзки: www.timberchamber.com – Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – поемане на отговорност, технически усет, умение за взимане на решения, самоконтрол, издръжливост при работа, оценка качеството на работата на екипа и др.

Необходими знания и умения – Тази професия предполага знания и умения за подбор на дървесината, разчитане на чертежи, работа със специализирани софтуерни пакети, изработване на изделия, отчитане на параметрите на технологичния режим и професионална реакция при настъпили отклонения.

Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета СПК е придобита втора СПК по професия от област на образование „Производство и преработка“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.

 Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Техническо чертане, Технологии и машини в дървообработването, Конструиране на детайли и агрегати, Технология на специалността, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]