Механизация на горското стопанство

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

Механизатор на горска техника

КОД НА ПРОФЕСИЯТА

623030

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА

Механизация на горското стопанство

КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА

6230301

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

2

Учебен План

ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ

ЦПО КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗИЯ

200812729

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Дневна, дистанционна или смесена

БРОЙ ЧАСОВЕ

660

СТАРТИТАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Всеки месец стартират групи за обучение

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

До шест месеца от започване на обучението

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

1200

ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

600

КАК ДА ПОЛУЧА ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Любомир Ценов

ТЕЛЕФОН

Офис: 02/ 962 12 81 , GSM: 0898 21 69 23

Офис: 02/ 962 12 81,
GSM: 0898 21 69 23

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

АДРЕС

София, Студентски град, бул. Осми декември, бл. 22

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Механизация на горското стопанство – втора степен на професионална квалификация. Завършилият специалност „Механизация на горското стопанство“ усвоява знания за различните горскостопански и дърводобивни дейности.

Основни дейности – Механизаторът на горска техника работи с машини и инсталации за предварителна подготовка на площите и почвата, за бране и добиване на горски семена, плодове и резници, за сеене, за изваждане на фиданки и резници, за растителна защита, за напояване. Той работи с дърводобивни машини и съоръжения. Извършва сеч и първична обработка на дървените материали.

Отговорности и задължения – Той отговаря за машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали и др., които са му поверени.

Възможно работно време – Нормиран 8-часов работен ден.

Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Механизаторът на горска техника познава и прилага правилата за пожарна безопасност и борба с пожарите.

Полезна информация: http://lex.bg/laws/ldoc/2134178816 – Закон за горите
Вижте всички специалности
Национална агенция за професионално образование и обучение

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА:

Възможности за работа – Професията е важна за развитието на горското стопанство. Механизаторът на горска техника може да се реализира като квалифициран изпълнител в областта на горското стопанство.

Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от социалната политика на фирмата и работодателя.

Трудности и предизвикателства в тази професия – Работещият като механизатор на горска техника трябва да има предвид, че част от работата му включва използване на препарати за растителна защита и носене на специална работна екипировка.

Ресурси, с които трябва да се работи – Механизаторът работи с горива и смазочни материали, пръскачки, препарати за растителна защита, специална работна екипировка, дъждовални инсталации, брадви, цапини, клещи, триони, клинове, моторни верижни триони, въжени линии и системи за извозване на дървени материали – стационарни и мобилни (тракторни) и др.

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сфера на дейност – Горско стопанство.

Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Механизаторът на горска техника може да си намери работа в държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и дърводобивни фирми.

Длъжности, които могат да се заемат:

  • Механик, горскостопански машини
  • Водач, машини за горското стопанство
  • Оператор, машини за горското стопанство
  • Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
  • Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Механизатор на горска техника”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си по специалности с образователноквалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки: http://iag.bg/lang/1/index – Изпълнителна агенция по горите

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Необходими личностни качества – Личните качества, които са необходими за работата на механизатора са отговорност, дисциплина, мотивация, точност, съобразителност и др.

Необходими знания и умения – Механизаторът на горска техника трябва да има бърза и точна преценка и реакция, да проявява последователност в действията, да има умения за работа в екип.

Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.

Къде може да се усвои – Професията може да се усвои в професионални училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.

Учебни предмети, които се изучават – Техническа механика , Електротехника и електроника, Трактори и автомобили, Механизация на горското стопанство, Горски транспорт, Ремонтно дело и др.

Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.

Линкове към полезна информация:
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на средните училища
http://www.navet.government.bg/ – Регистър на лицензираните центрове за професионално
обучение
http://www.mon.bg/ – Регистри, Регистър на акредитираните висши училища

За да стигнеш до върха трябва да минеш през ЦПО ХАРМОНИЯ
Дневни и дистанционни форми на обучение
София , Студентски град, бул. Осми декември 22
02/ 962 12 81, GSM: 0898 21 6923, [email protected]